logologo_small

Zhromaždenie prokurátorov GP SR jednohlasne schválilo vyhlásenie k pripravovaným legislatívnym zmenám týkajúcim sa statusu prokuratúry, prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry

štvrtok, 12.05.2011|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Zhromaždenie prokurátorov Generálnej prokuratúry SR na svojom zasadnutí konanom dňa 17.2.2011 v tajnom hlasovaní jednohlasne schválilo VYHLASENIE k návrhu zákona o prokuratúre, statusového zákona prokurátorov a ďalších súvisiacich zákonov, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bez legitímnych zástupcov Prokuratúry SR.

Zhromaždenie prokurátorov Generálnej prokuratúry SR na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 17.2.2011 v pojednávacej miestnosti Najvyššieho súdu SR, v tajnom hlasovaní schválilo jednohlasne VYHLÁSENIE (text vyhlásenia je nižšie) k návrhu zákona o prokuratúre, statusového zákona prokurátorov a ďalších súvisiacich zákonov, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bez legitímnych zástupcov Prokuratúry SR.

Na zhromaždení prokurátorov sa zúčastnilo, resp. na základe plnej moci vyjadrilo svoj názor, celkove 88 prokurátorov Generálnej prokuratúry SR

SCHVÁLENÝ TEXT VYHLÁSENIA:


"V súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zhromaždenie prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na svojom rokovaní 17. februára 2011 prijalo nasledujúce

V Y H L Á S E N I E :

Zhromaždenie prokurátorov vyjadruje nesúhlas s predloženým návrhom zákona, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zhromaždenie súhlasí s výhradami uplatnenými v liste generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. Leg/114/11 z 2. februára 2011, adresovaného ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý je v plnom znení uverejnený na webovej stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Zhromaždenie konštatuje, že návrh zákona vzbudzuje vážne pochybnosti o jeho súlade s Ústavou Slovenskej republiky, nerešpektuje medzinárodné dokumenty týkajúce sa postavenia prokuratúry, ako Štandardy profesionálnej zodpovednosti práv a povinností prokurátorov (na stiahnutie - formát rtf, veľkosť 213 kB rtf) prijaté Medzinárodnou asociáciou prokurátorov 23. apríla 1999, Odporúčanie Rec (2000)19  (na stiahnutie vo formáte rtf, veľkosť 175 kB  rtf) prijaté Výborom ministrov Rady Európy 6. októbra 2000, Pravidlá o úlohe prokurátorov (len v anglickej verzii) schválené na 8. kongrese OSN o prevencii zločinnosti a zaobchádzaní s páchateľmi prijaté v Havane 27. augusta až 7. septembra 1990 a nie je ani v súlade so závermi predvstupových rokovaní s Európskou úniou (24. kapitola, acquis communautaire – „spravodlivosť a vnútorné veci“ ).

Zhromaždenie prokurátorov zároveň vyjadruje podporu vypracovania návrhu noviel vyššie označených zákonov, na príprave ktorých by participovali predovšetkým prokurátori, pričom vyjadruje presvedčenie, že návrh zákona, ktorý by pojal vlastné skúsenosti prokurátorov z praxe, by mal inovatívny prínos s pozitívnym celospoločenským dopadom."


Pripravovaná novela zákona o prokuratúre:

Návrh zákona (rtfrtf 326 kB)

Dôvodová správa (text dôvodovej správy k návrhu zákona z 27.1.2011 rtf 247 kB)

Porovnanie textu materiálu predloženého do pripomienkového konania s verziou predloženou Legislatívnej rady vlády SR (rtfrtf 340 kB)

Vyjadrenie generálneho prokurátora k legislatívnemu návrhu Ministerstva spravodlivosti SR:

Osobný list (pdf pdf 4110 kB) generálneho prokurátora Dobroslava Trnku ministerke spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej z 2. februára 2011 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zo dňa 27. januára 2011), z ktorého vecnými výhradami zhromaždenie prokurátorov vyslovilo súhlas.
Poznámka k listu: List bol vypracovaný legislatívnym oddelením generálnej prokuratúry na základe spracovania stoviek podnetov, pripomienok a výhrad obdržaných od radových prokurátorov i funkcionárov okresných, krajských, vojenských prokuratúr, špeciálnej prokuratúry a generálnej prokuratúry.


Ďalšie relevantné medzinárodné dokumenty k postaveniu prokuratúry v právnom/politickom systéme:

Správa Benátskej komisie prijatá na plenárnom zasadnutí 17.- 18. decembra 2010 (Benátky) o Európskych štandardoch týkajúcich sa nezávislosti súdneho systému: Prokuratúra


Spracoval: Peter Sepeši
Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

3.1.2022

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

19.4.2021

1/2020 PRINCÍP VIAZANOSTI PRÁVOM AKO URČUJÚCI LIMIT ZÁKONNOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA VYKONÁVATEĽOV VEREJNEJ SPRÁVY

25.2.2022

PRINCÍP VIAZANOSTI PRÁVOM AKO URČUJÚCI LIMIT ZÁKONNOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA VYKONÁVATEĽOV VEREJNEJ SPRÁVY

6.3.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021

FAQ00434 - 2. K § 4: Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou...

23.10.2019

FAQ00433 - 3. K § 12: Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

19.3.2021

FAQ00432 - 4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely...

23.10.2019