logologo_small

Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave a Krajskej prokuratúry v Prešove schválili 23. a 24. februára 2011 Vyhlásenie k legislatívnemu návrhu zmien na prokuratúre

utorok, 22.03.2011|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave a krajskej prokuratúry v Prešove schválením Vyhlásení (viď nižšie) vyjadrili nesúhlas s predloženým návrhom zákona, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti SR.

Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave vyjadruje nesúhlas s predloženým návrhom zákona, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, pretože tento materiál evokuje snahu docieliť spolitizovanie prokuratúry, čo treba jednoznačne odmietnuť.

Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2011 schválilo toto VYHLÁSENIE:


V súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2011 prijalo nasledujúce

V Y H L Á S E N I E:

Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave vyjadruje nesúhlas s predloženým návrhom zákona, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, pretože tento materiál evokuje snahu docieliť spolitizovanie prokuratúry, čo treba jednoznačne odmietnuť.

Zhromaždenie súhlasí s výhradami uplatnenými v liste generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. Leg/114/11 z 2. februára 2011, adresovanom ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý je v plnom znení uverejnený na webovej stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Zhromaždenie konštatuje, že návrh zákona vzbudzuje vážne pochybnosti o jeho súlade s Ústavou Slovenskej republiky, nerešpektuje medzinárodné dokumenty týkajúce sa postavenia prokuratúry, ako Štandardy profesionálnej zodpovednosti práv a povinností prokurátorov (rtf 213 kB) prijaté Medzinárodnou asociáciou prokurátorov 23. apríla 1999, Odporúčanie Rec (2000)19 (rtf 175 kB) prijaté Výborom ministrov Rady Európy 6. októbra 2000, pravidlá o úlohe prokurátorov  (len v anglickej verzii) schválené na 8. kongrese OSN o prevencii zločinnosti a zaobchádzaní s páchateľmi prijaté v Havane 27. augusta až 7. septembra 1990 a nie je ani v súlade so závermi predvstupových rokovaní s Európskou úniou (24. kapitola, acquis communautaire – „spravodlivosť a vnútorné veci“).

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj dokument Magna charta sudov (základné princípy), ktorá bola prijatá len nedávno v Štrasburgu v dňoch 17. až 19. novembra 2010 a ktorá sumarizuje a kodifikuje závery stanovísk Poradnej rady európskych sudcov (CCJE), ktorá v bode 11 uvádza, že „Nezávislé postavenie prokurátorov je základnou požiadavkou pre právny štát“.

Zhromaždenie prokurátorov zároveň vyjadruje podporu vypracovania návrhu noviel vyššie označených zákonov, na príprave ktorých by participovali predovšetkým prokurátori, pričom vyjadruje presvedčenie, že návrh zákona, ktorý by pojal vlastné skúsenosti prokurátorov z praxe, by mal inovatívny prínos s pozitívnym celospoločenským dopadom.Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Prešove vyjadruje nesúhlas s predloženým návrhom zákona, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhromaždenie považuje navrhovanú právnu úpravu za nerešpektujúcu postavenie prokuratúry v Slovenskej republike vymedzené Ústavou Slovenskej republiky.

Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Prešove schválilo na svojom zasadnutí dňa 24. fenruára 2011 toto VYHLÁSENIE:


V súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry Prešov prijalo 24. 2. 2011 nasledujúce

V Y H L Á S E N I E

Zhromaždenie prokurátorov vyjadruje nesúhlas s predloženým návrhom zákona, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zhromaždenie sa stotožňuje s pripomienkami konštatovanými v liste generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. Leg/114/11 z 22. februára 2011, adresovanom ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania ku konštatovaným návrhom zákonov, ktorý je v plnom znení uverejnený na webovej stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. 

Zhromaždenie sa stotožňuje so stanoviskom Rady prokurátorov Slovenskej republiky č. Spr 31/11 z 22.2.2011, k navrhovaným právnym normám v zmysle ustanovenia § 224 ods. 1 písm. c/ Zákona číslo 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, v znení neskorších predpisov, predloženým ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zhromaždenie považuje navrhovanú právnu úpravu za nerešpektujúcu postavenie prokuratúry v Slovenskej republike vymedzené Ústavou Slovenskej republiky, popierajúcu samostatnosť prokuratúry a absenciu ústavných väzieb medzi výkonnou mocou a prokuratúrou a tým negujúcu základné princípy usporiadania prokuratúry v Slovenskej republike ako samostatnej hierarchicky usporiadanej jednotnej sústavy štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom.

Navrhovaná právna úprava nerešpektuje medzinárodné dokumenty týkajúce sa postavenia prokuratúry, ako sú Pravidlá o úlohe prokurátorov (len v anglickej verzii) schválené na 8. kongrese OSN o prevencii zločinnosti a zaobchádzaní s páchateľmi prijaté v Havane 27.augusta až 7. septembra 1990, Štandardy profesionálnej zodpovednosti práv a povinnosti prokurátorov (rtf 213 kB) prijaté Medzinárodnou asociáciou prokurátorov 23. apríla 1999, Odporúčanie Rec (2002)19 (rtf 175 kB) Výboru ministrov členským štátom o postavení prokuratúry v systéme trestného súdnictva prijaté Výborom ministrov Rady Európy 6. októbra 2000, Správou o európskych normách týkajúcich sa nezávislosti justičného systému, časť II – prokuratúra vypracovaného Benátskou komisiou a nie je ani v súlade so závermi predvstupových rokovaní s Európskou úniou (24. kapitola, acquis communautaire – „spravodlivosť a vnútorné veci“).

Zhromaždenie prokurátorov vyjadruje sklamanie nad tým, že proklamovaný záujem Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na spolupráci s prokurátorskou obcou pri tvorbe návrhov týchto zákonov bol predstieraný a návrhy zákonov predložené do medzirezortného pripomienkového konania nezohľadňujú žiadnu z pripomienok uplatnených prokurátormi.

Zhromaždenie vyjadruje požiadavku, aby všetky pripomienky zásadného charakteru predložené zástupcami prokurátorskej obce v medzirezortnom pripomienkovom konaní boli v legislatívnom procese náležite posúdené s rešpektovaním právneho postavenia prokuratúry v Slovenskej republike vymedzeného Ústavou Slovenskej republiky a postavenia prokuratúry vyplývajúceho z medzinárodných dokumentov týkajúcich sa postavenia prokuratúry.

V opačnom prípade sa stotožňujeme s návrhom generálneho prokurátora Slovenskej republiky na stiahnutie návrhov zákonov z legislatívneho procesu.


Pripomienky (pdf pdf 4110 kB) Prokuratúry SR z 22. februára 2011 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zaslané Ministerstvu spravodlivosti SR

Pripomienky vznesené pripomienkujúcimi miestami v rámci medzirezortného pripomienkovacieho konania (pdf pdf 4110 kB)

Porovnanie textu materiálu predloženého do pripomienkového konania s verziou predloženou Legislatívnej rady vlády SR (rtfrtf 340 kB)

Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

3.1.2022

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

19.4.2021

1/2020 PRINCÍP VIAZANOSTI PRÁVOM AKO URČUJÚCI LIMIT ZÁKONNOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA VYKONÁVATEĽOV VEREJNEJ SPRÁVY

25.2.2022

PRINCÍP VIAZANOSTI PRÁVOM AKO URČUJÚCI LIMIT ZÁKONNOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA VYKONÁVATEĽOV VEREJNEJ SPRÁVY

6.3.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021

FAQ00434 - 2. K § 4: Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou...

23.10.2019

FAQ00433 - 3. K § 12: Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

19.3.2021

FAQ00432 - 4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely...

23.10.2019