logologo_small

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19

sobota, 02.05.2020|Posledná aktualizácia 4.5.2020 18:38
Autor: Ing. Jaroslava Lukačovičová, Mgr. Ing. Peter Hennel, UčPS tím | ID článku: 33264

Prinášame praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie.


autor: Jaroslava Lukačovičová, Peter Hennel a UčPS tím

Základné definície pojmov:

 • zamestnávateľ: právnická osoba, alebo pobočka, organizačná zložka právnickej osoby so sídlom na území SR (s.r.o., a.s., o.z., nezisková organizácia) + SZČO
 • zamestnanec: osoba zamestnaná na základe pracovného pomeru

* aplikované v prípade, ak profesionálny športovec vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a športový odborník vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka budú spĺňať definíciu zamestnanca a zároveň ak športový klub bude spĺňať definíciu zamestnávateľa v zmysle Opatrení č. 1 a č. 3 (spornou otázkou v štádiu riešenia je zahrnutie "iného pracovnoprávneho vzťahu" podľa ZoŠ do rozsahu opatrení)

** aplikované v prípade ak profesionálny športovec vykonávajúci činnosť na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a športový odborník vykonávajúci činnosť na základe Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka nebudú spĺňať definíciu zamestnanca a zároveň ak športový klub nebude spĺňať definíciu zamestnávateľa v zmysle Opatrení č. 1 a č. 3 (spornou otázkou v štádiu riešenia je zahrnutie "iného pracovnoprávneho vzťahu" podľa ZoŠ do rozsahu opatrení)

*** finančný príspevok nečerpá zamestnanec, ktorý je cieľovou skupinou opatrenia č. 1 a č. 3A ale jeho zamestnávateľ za podmienok uvedenených v tomto opatrení

Vysvetlivky k skratkám:

ZP - Zákonník práce
PP - pracovnoprávny vzťah
ZoŠ - zákon o športe
SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba

OPATRENIE 1

Žiada zamestnávateľ, ktorý musel z titulu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzku a zamestnancom vypláca náhradu mzdy podľa § 142 Zákonníka práce (prekážky na strane zamestnávateľa).

Výška príspevku:

 • úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.

Oprávnené obdobie: od 13.3.2020

OPATRENIE 2

Žiada SZČO, ktorá musela z titulu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzky, alebo zaznamenala pokles tržieb v marci minimálne o 10%, v apríli a máji minimálne o 20%.

Ďalšie podmienky:

SZČO začala vykonávať činnosť v 2019 a je v režime tzv. odvodových prázdnin, alebo začala vykonávať činnosť pred 2019 a je povinne nemocensky poistená (platí si odvody do Sociálnej poisťovne).

Nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer a nemá pozastavenú ani zrušenú činnosť.

K 31.12.2019 SZČO nebola podnikom v ťažkostiach.

Výška príspevku:

Marec 2020

Pokles tržieb (kategórie):

 • menej ako 10 % =  0€
 • 10 % - 19,99 % = 90€
 • 20 % - 29,99 % = 150€
 • 30 % - 39,99 % = 210€
 • 40 a viac % = 270€

Apríl 2020

Pokles tržieb (kategórie):

 • menej ako 20 % =  0€
 • 20 % - 39,99 % = 180€
 • 40 % - 59,99 % = 300€
 • 60 % - 79,99 % = 420€
 • 80 a viac % = 540€

OPATRENIE 3

Žiada zamestnávateľ, ktorý z titulu mimoriadnej situácie aj počas obmedzenia alebo prerušenia činnosti udrží pracovné miesta, vypláca náhradu podľa § 142 Zákonníka práce.

Výška príspevku:

3A/ úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur.

3B/ paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (rovnaký ako v Opatrení 2).

Zamestnávateľ si môže po celú dobu vyplácania príspevku vybrať len jednu z možností.

OPATRENIE 4

Žiada fyzická osoba, ktorá v čase od 13.3.2020 nemá žiadny iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti.

Žiadateľom môže byť:

 • SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie svojej činnosti a nebola nemocensky poistená (neplatila si odvody do Sociálnej poisťovne),
 • SZČO, ktorá nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na vykonávanie činnosti,
 • jediný spoločník a konateľ s.r.o., ktorej čistý zisk za rok 2019 nie je vyšší ako 9600 eur (nemôže byť zároveň zamestnancom a ani spoločníkom v inej s.r.o.),

a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2400 eur a k 31.12.2019 nebola podnikom v ťažkostiach.

Výška príspevku:

 • 105 eur/mesiac marec 2020
 • 210 eur/mesiac apríl, máj 2020

OPATRENIE 5 (SOS DOTÁCIA)

Žiadateľ je Fyzická osoba, ktorá:

 • z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnost
 • túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (12.3.2020) a
 • nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Žiadateľ o dotáciu nemôže byť

 • poberateľom žiadnej pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci (poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia, príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, poberatelia rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie).
 • žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ financovaného z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je vyhlásený a realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (Opatrenia č. 1 až č. 4)

Výška príspevku:

105 eur/mesiac marec 2020

210 eur/mesiac apríl 2020 - až do skončenia krízovej situácie, ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľovi nezmení


Ďalšie podmienky pre poskytnutie finančného príspevku v rámci OPATRENÍ 1 až 4 (aktualizácia č. 3) uverejnené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PRVÁ POMOC“ (OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE) si môžete prečítať TU: 

https://www.pomahameludom.sk/docs/Oznamenie_o_moznosti_predkladania_ziadosti_2020_04_23.pdf

Ďalšie podmienky pre poskytnutie finančného príspevku v rámci Opatrenia č. 5 (SOS DOTÁCIA) na základe Nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 si môžete prečítať TU: 

https://www.neprepustaj.sk/docs/5_dotacia/Podmienky_poskytovania_dotacie.pdf


Ing. Jaroslava Lukačovičová, Mgr. Ing. Peter Hennel, UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022