logologo_small

SPONZORSTVO V ŠPORTE V PRAXI ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

pondelok, 05.06.2017|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: Mgr. Zuzana Zajíčková, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 16749

Predkladaný príspevok prináša zhrnutie prezentácie Mgr. Zuzany Zajíčkovej o sponzorstve v športe v praxi športových organizácií - „Šport a právo 2016“.

SPONSORSHIP IN SPORT IN PRACTICE

OF SPORT ORGANISATIONS

Mgr. Zuzana Zajíčková
advokátka,
predsedníčka licenčnej komisie SZĽH,
podpredsedníčka legislatívnej komisie SZĽH,
členka legislatívno-právnej komisie SOV
E-mail: advokat@zajickova.sk

Kľúčové slová:

šport, podpora, financovanie, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, sponzorská zmluva, sponzor, sponzorovaný, sponzorské

Key words:

sport, support, funding, act no. 595/2003 Coll, on income tax, sponsorship contract, sponsor, sponsored, sponsorship

Abstrakt:

Predkladaný príspevok prináša zhrnutie prezentácie Mgr. Zuzany Zajíčkovej o sponzorstve v športe v praxi športových organizácií - „Šport a právo 2016“.

Abstract/Summary:

The presented article presents the summary of the presentation of Zuzana Zajíčková about sponsorship in sport in practice of sport organisations - „Sport and the Law 2016“.


Po prijatí zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zavedený do právneho poriadku nový zmluvný typ, zmluva o sponzorstve v športe. Aj napriek tomu však v laickej, aj v odbornej verejnosti pretrváva názor, že „na Slovensku to je so sponzoringom ťažké. Podnikatelia musia dávať peniaze zo svojho zisku, nemajú žiadne daňové úľavy. Je to väčšinou o dobrých vzťahoch. Ani nový zákon o športe nám nepomohol.“ (Miroslav Kováčik, riaditeľ HK Nitra, denník Šport, 18.9.2016.) V nasledujúcom príspevku bude pozornosť zameraná práve na sponzorstvo v športe v praxi športových organizácií tak, ako bolo odprezentované v rámci príspevku na konferencii „Šport a právo 2016“ s tým, či je to skutočne tak, ako to často verejnosť vníma.

ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE

V súčasnosti v právnom poriadku existuje úprava sponzorstva ako modelu financovania zo súkromných zdrojov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, upravenej v § 50 a 51 zákona o športe. Na základe tejto úpravy je sponzorským plnenie, a to peňažné alebo nepeňažné, priame alebo nepriame, ktorého účel súvisí so športovou činnosťou; výška sponzorského pritom nie je zákonom o športe limitovaná. Sponzorom je poskytovateľ sponzorského, sponzorovaným je prijímateľ sponzorského, registrovaný v informačnom systéme športu. Ide o povinne písomnú formu zmluvy, ktorá je zároveň aj povinne zverejňovaná, pričom sa zároveň vyžaduje, aby sa verejne vykazovali informácií o spôsobe použitia sponzorského. V súčasnosti síce existuje register zmlúv a vykazovanie informácií cez informačný systém športu http://sport.iedu.sk/Contract/Contract Sponsorship/List, nie je však úplne fungujúci, a preto je na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe potrebné postupovať v zmysle Metodického usmernenia č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe https://www.minedu.sk/ metodicke-usmernenie-c-112016-k-uplatnovaniu-50-ods-4-pism-a-a-51-ods-1-a-4-zakona-4402015 -z-z-o-sporte-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/.

SPONZOR

Zákon o športe síce umožňuje komukoľvek byť sponzorom, ale zákon o dani z príjmov nie každému sponzorovi umožňuje znížiť si základ dane. Na to je potrebné splniť niekoľko kumulatívnych podmienok: v príslušnom zdaňovacom období musí sponzor vykázať kladný základ dane, musí mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nesmie byť voči nemu vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v reštrukturalizácii a ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a napokon, nesmie mať evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Do daňovo uznateľných výdavkov si môže sponzor dať sponzorské, ak bolo sponzorské poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe (najviac do konca 4. roku po roku od poskytnutia prvej časti sponzorského), ak už bolo uhradené sponzorovanému, v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období a ak sponzor vytvorí v príslušnom zdaňovacom období kladný daňový základ.

SPONZOROVANÝ

Podľa zákona o športe môže byť sponzorovaným športovec, tréner a inštruktor športu alebo športová organizácia, pričom podmienkou je členstvo v národnom športovom zväze, národnej športovej organizácii alebo medzinárodnej športovej organizácii. Sponzorovaný musí mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a byť zaregistrovaný v informačnom systéme športu.

V prípade, ak je sponzorovaným športovec, za daňovo uznateľné výdavky (náklady) na sponzorské sa považuje len poskytnutie sponzorského pre profesionálneho športovca, talentovaného športovca alebo športového reprezentanta (vtedy môže ísť aj o amatérskeho športovca, ktorý je športovým reprezentantom). Sponzorské však nesmie byť v tomto prípade poskytnuté na plat športovca ani na úhradu jeho osobných potrieb.

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Zákon o športe definuje podstatné náležitosti zmluvy. Sú nimi identifikačné údaje zmluvných strán, obdobie trvania zmluvy (najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského), spôsob zániku zmluvy, účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia a podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia. Treba mať zároveň na pamäti, že zmluva nie je perfektná, ak neobsahuje povinné súčasti zmluvy, ktorými sú výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného a čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že splnil podmienky týkajúce sa jeho finančných vzťahov so štátom a ostatné už vyššie uvedené podmienky.

Sponzor má na základe zmluvy o sponzorstve v športe právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť. Zároveň má sponzor právo od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom. Sponzor má tiež právo spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným.

Sponzorovaný má na druhej strane právo využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným a tiež je oprávnený uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora však nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

Sponzorovaný je povinný zverejniť zmluvu a jej zmeny najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Je tiež povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. Veľmi dôležitou povinnosťou sponzorovaného je povinnosť priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského, a to najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom (transparentnom) bankovom účte; v takom prípade je však povinný oznámiť ministerstvu školstva adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje o transparentnom účte zobrazené.

Na webe existuje niekoľko vzorových zmlúv, ktoré si môžu záujemcovia stiahnuť a inšpirovať sa nimi:

- http://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Zmluva%20o%20sponzorstve%20v%20%C5%A1porte_vzor.pdf

- http://www.ucps.sk/zmluva_o_sponzorstve_v_sporte_jaroslav_collak

- https://docs.google.com/document/d/1WlGgL9lyca0w9PGhukrPyoidWQS4C3Xu424ONG8VxgE/edit

SLOVO NA ZÁVER

Napriek tejto určite prínosnej právnej úprave je však potrebné konštatovať, že zavedený systém je zložitý a stále dosť málo využívaný.

V športovej obci veľmi výrazne rezonuje absencia podpory športu z iných ako verejných zdrojov prostredníctvom motivačného nástroja, tzv. superodpočtu, ktorý sa podarilo presadiť pre vedu a výskum a bol v pôvodnom návrhu zákona o športe, ktorý sa bohužiaľ nepodarilo zatiaľ dostať do právneho poriadku pre oblasť športu.

Pritom štát získava nové zdroje príjmov v podobe daní z príjmov športovcov, ktorí vykonávajú šport ako profesionálni športovci – zamestnanci (predtým boli samostatne zárobkovo činnými osobami a v mnohých prípadoch optimalizovali svoj základ dane), pričom ich zamestnávateľom – športovým organizáciám zároveň vznikli zvýšené náklady. Tieto zvýšené náklady často nemajú ako kompenzovať a môže sa stať, že profesionálny šport sa stane na Slovensku ohrozeným druhom, stratí sa kontinuita a mládež nebude mať svoje vzory, ktoré by chceli nasledovať.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

1. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

2. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Mgr. Zuzana Zajíčková, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

Včera

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

Včera

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

Včera

Konferencia "Šport a médiá 2022"

20.4.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022

FAQ00067 - 25. Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

1.3.2022

FAQ00068 - 24. Chceli by sme sa informovať, či je možné uzavrieť medzi športovým klubom a trénerom nejakú zmluvu, v ktorej by sme mohli zakotviť aj problematiku ...

1.3.2022

FAQ00069 - 23. Hráč-študent bude hrať v družstve mužov najvyššiu súťaž. Podľa charakteru a rozsahu tejto športovej činnosti by s ním klub v zmysle ZoŠ mal uzatvo...

1.3.2022

FAQ00070 - 22. Skutkový stav:Hráč mal podpísanu s klubom napríklad v 3. lige nepomenovanú zmluvu (SZČO), na základe ktorej mu bolo preukázateľne vyplácaných nap...

1.3.2022

FAQ00071 - 21. a) Ak chce amatérsky športovec vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu musí splniť obe náležitosti v § 4 ods. 4, tzn. aj...

1.3.2022

FAQ00072 - 20. Môže pôvodný/materský športový klub podmieniť uvoľnenie svojho registrovaného hráča/športovca, ktorý je amatérom bez zmluvy, do iného klubu v rámc...

1.3.2022