logologo_small

AKO ĎALEJ S TZV. MOBILNÝMI SÚDMI?

pondelok, 13.02.2012|Posledná aktualizácia 23.4.2020 00:48
Autor: doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD. | ID článku: 17208

Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1.

Úvod k problematike

Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1. Podľa tejto novely sa hlavné pojednávanie súdu môže konať priamo a bezodkladne na mieste, kde bol spáchaný prečin. Podmienkou je vhodnosť a účelovosť, resp. uplatňovanie skráteného vyšetrovania. Takýto postup nemožno uplatniť v prípade povinnej obhajoby (§ 37 Trestného poriadku). Spomínaná novela nadobudla účinnosť dňom 1. apríla 2010.

Podľa mojich vedomostí od účinnosti novely nedošlo doposiaľ k využitiu tzv. mobilných súdov.

Čo je príčinou tohto stavu?

Futbalové kluby argumentujú, že o mobilných súdoch nemajú konkrétne informácie a postrádajú vykonávací predpis zo strany Ministerstva spravodlivosti SR. Predpis nemajú ani okresné súdy príslušné na rozhodovanie.

Futbalové kluby sa viac orientujú na spoluprácu s políciou pri bezpečnostných opatreniach a na lepšie zabezpečenie disciplíny fanúšikov. Argumentuje sa aj tým, že rýchly trestný proces cez mobilné súdy nie je možný a mladistvých výtržníkov paralyzujúcim faktorom je aj zvolenie vlastného obhajcu (advokáta).

Ako ďalej ?

Doterajšie poznatky nasvedčujú tomu, že mobilné súdy u nás nemajú zrejme veľkú perspektívu. Okrem dôvodov vyššie uvedených, ktoré spôsobujú v praxi problémy možno tiež argumentovať určitými finančnými nákladmi, ktoré by si vyžadovalo vybudovanie miestností na futbalových štadiónoch. Z praktického dôvodu je naivné predpokladať, že sudcovi stačí prísť na futbalový štadión a hneď môže rozhodovať. Najprv policajt musí vytvoriť spisový materiál, podklady pre ustálenie skutku a identifikáciu páchateľa a prokurátor musí následne spracovať obžalobu, prípadne podať návrh na vzatie do väzby zadržaného páchateľa. Až po týchto úkonoch nastupuje sudca pre prípravné konanie, ktorý rozhoduje o návrhu do väzby páchateľa a má 15 pracovných dní od doručenia obžaloby na prednostné určenie termínu hlavného pojednávania.

Potrebné je však profesionálne zvládnuť celý procesný postup. Prioritne by bolo vhodné stretnutie zástupcov polície, prokuratúry a súdu a posúdiť možný koordinovaný a spoločný postup. Prvé takéto stretnutia zainteresovaných subjektov sa uskutočnilo dňa 26.9.2011 v Bratislave z iniciatívy verejného ochrancu práv.

Na tomto stretnutí boli posúdené doteraz uplatňované preventívne a represívne prostriedky, využívané na potieranie násilia na štadiónoch.

Z hľadiska represívnych prostriedkov bola konštatovaná potreba častejšieho využívania inštitútu tzv. zjednodušeného skráteného vyšetrovania (§ 204 Trestného poriadku). Doterajšie poznatky z využívania tohto inštitútu nasvedčujú tomu, že aj v prípadoch rizikových futbalových zápasoch je podstatné priamo na riešenie zadokumentovať znaky skutkovej podstaty prečinu a identifikovať osobu podozrivého. Hlavné pojednávanie je možné vykonať aj v budove súdu a to v určenej lehote pre kompetentného sudcu.

Ako potrebné sa javí aj skvalitnenie koordinácie medzi futbalovými klubmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Z hľadiska preventívnych prostriedkov je potrebné rozvíjať vzdelávaciu činnosť zameranú na mládež, zlepšenie komunikácie s fanklubmi a prijatie takých opatrení, aby sa vytvorilo kultivované prostredie aj na futbalových štadiónoch.

Mohlo by vás zaujímať

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022