logologo_small

Judikát Jtk 12/12- Vykonanie hlavného pojednávania, ktoré bolo odročené na vyhlásenie rozsudku - § 171 ods. 4 Tr. por. v neprítomnosti obžalovaného - § 252 Tr. por.

piatok, 05.10.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 12.6.2012

Hlavné pojednávanie môže byť vykonané v neprítomnosti obžalovaného len vtedy ak:

- sú splnené podmienky uvedené v § 252 ods. 2 Trestného poriadku alebo

- obžalovaný výslovne odmietol účasť na hlavnom pojednávaní (§ 252 ods. 3 Trestného poriadku) alebo

- obžalovaný výslovne požiadal aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti (§ 252 ods. 3 Trestného poriadku).

To platí aj pre hlavné pojednávanie, ktoré bolo odročené podľa § 171 ods. 4 Trestného poriadku na vyhlásenie rozsudku. Hlavné pojednávanie, na ktorom má byť „len“ vyhlásený rozsudok je svojou povahou špeciálne tým, že sa na ňom nevykonáva dokazovanie a vykoná sa najviac o tri pracovné dni od predchádzajúceho hlavného pojednávania. Preto nie je možné pri predvolaní obžalovaného a upovedomení strán konania postupovať podľa § 247 ods. 1 Trestného poriadku. Aj napriek tomu je však súd povinný obžalovanému a ďalším stranám konania oznámiť dátum, čas a miesto konania hlavného pojednávania, na ktorom bude vyhlásený rozsudok. Ak sa tak nestane, ide o podstatnú chybu konania, pretože hlavné pojednávanie bolo vykonané v neprítomnosti obžalovaného hoci na to neboli splnené podmienky.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2013

23.10.2019

Judikát Jtk 1/2013 - Vplyv procesného postupu orgánov verejnej moci na zákonnosť rozhodnutia o väzbe

23.10.2019

Judikát Jtk 13/2012 - Zmena dôvodu väzby obvineného

19.10.2019

Judikát Jtk 5/2012 - Rozhodovanie podľa § 419 ods. 1, 4 Tr. por. a § 50 ods. 4 Tr. zák. - ponechanie podmienečného odsúdenia v platnosti s ohľadom na okolnosti prípadu v zmysle § 50 ods. 4 Tr. zák.

19.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2012

19.10.2019

Judikát Jtk 11/2012 - Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a započítanie skúšobnej doby do novourčenej skúšobnej doby - § 50 ods. 3 Tr. zák.

19.10.2019

Judikát Jtk 7/2012 - Zmena zákonného sudcu a postup súdu prvého stupňa

19.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2011

19.10.2019

Judikát Jtk 1/2012 - Prečin zanedbania povinnej výživy spáchaný závažnejším spôsobom konania – po dlhší čas

19.10.2019

Judikát Jtk 9/2012 - Rozhodnutie o väzbe - zmena dôvodov väzby podľa § 79 ods. 2 Tr. por.

19.10.2019

Judikát Jtk 2/2011 - Prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák.) a povinnosť súdu prečítať podstatný obsah spisu o skoršom odsúdení (§ 269 Tr.por.)

19.10.2019

Judikát Jtk 8/2009 - I. Výsluch svedka, ktorý je vo vzťahu k obvinenému osobou uvedenou v § 130 Tr. por., ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom; II. Trestné oznámenie (§ 119 ods. 2 Tr. por., § 196 ods. 1 Tr. por.)

19.10.2019

Judikát Jtk 15/2012 - Špecifiká hlavného pojednávania pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy

19.10.2019

Judikát Jtk 3/2009 - Zákonné pomenovanie trestného činu (§ 163 ods. 3 Tr. zák.)

19.10.2019

Judikát Jtk 8/2012 - Rozhodnutie o ponechaní obvineného vo väzbe (§ 238 ods. 3 Tr. por., § 72 ods. 1 písm. e/ Tr. por.). a procesný postup súdu aj v súlade s II. ÚS 116/2011

19.10.2019