logologo_small

Judikát Jtk 12/12- Vykonanie hlavného pojednávania, ktoré bolo odročené na vyhlásenie rozsudku - § 171 ods. 4 Tr. por. v neprítomnosti obžalovaného - § 252 Tr. por.

piatok, 05.10.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 12.6.2012

Hlavné pojednávanie môže byť vykonané v neprítomnosti obžalovaného len vtedy ak:

- sú splnené podmienky uvedené v § 252 ods. 2 Trestného poriadku alebo

- obžalovaný výslovne odmietol účasť na hlavnom pojednávaní (§ 252 ods. 3 Trestného poriadku) alebo

- obžalovaný výslovne požiadal aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti (§ 252 ods. 3 Trestného poriadku).

To platí aj pre hlavné pojednávanie, ktoré bolo odročené podľa § 171 ods. 4 Trestného poriadku na vyhlásenie rozsudku. Hlavné pojednávanie, na ktorom má byť „len“ vyhlásený rozsudok je svojou povahou špeciálne tým, že sa na ňom nevykonáva dokazovanie a vykoná sa najviac o tri pracovné dni od predchádzajúceho hlavného pojednávania. Preto nie je možné pri predvolaní obžalovaného a upovedomení strán konania postupovať podľa § 247 ods. 1 Trestného poriadku. Aj napriek tomu je však súd povinný obžalovanému a ďalším stranám konania oznámiť dátum, čas a miesto konania hlavného pojednávania, na ktorom bude vyhlásený rozsudok. Ak sa tak nestane, ide o podstatnú chybu konania, pretože hlavné pojednávanie bolo vykonané v neprítomnosti obžalovaného hoci na to neboli splnené podmienky.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00403 - 1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

23.10.2019

FAQ00402 - 2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

23.10.2019

FAQ00401 - 3. Môžem ako športovec tipovať na zápasy v súťaži v ktorej hrajem? Samozrejme myslím, nie zápasy môjho vlastného tímu.

23.10.2019

FAQ00400 - 4. Aký je váš názor na korupciu v športe, vnímate ju ako problém? Ako proti nej môžete bojovať?

23.10.2019

FAQ00399 - 5. Venuje sa tejto problematike na Slovensku dostatočná pozornosť? Existujú nejaké štúdie, prípadne sa tomuto problému niekto dlhodobo venuje?

23.10.2019

FAQ00398 - 6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalo...

23.10.2019

FAQ00397 - 7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

23.10.2019

FAQ00396 - 8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa ...

23.10.2019

FAQ00395 - 9. Myslíte si, že v riešení korupcie zohráva úlohu nedôvera ľudí v políciu a súdnictvo? V prieskume respondenti odpovedali na otázku: Ak by ste sa str...

23.10.2019

FAQ00394 - 10. Stretli ste sa pri riešení kauzy DAC s nejakými problémami?

23.10.2019

FAQ00393 - 11. Vo vyriešených kauzách v SR a ČR boli vinníci potrestaní uložením podmienečného trestu. Nie je podľa vás takýto trest málo odstrašujúci a je dosta...

23.10.2019

FAQ00392 - 12. V čom vidíte problém pri športovom stávkovaní na strane hráča?

23.10.2019

FAQ00391 - 13. V dotazníku na otázku či sa respondenti stretli s korupciu športe iba 3% opýtaných odpovedalo, že s ňou nemá žiadne skúsenosti. Je korupcia v špor...

23.10.2019

FAQ00390 - 14. Boli v tejto súvislosti potrebné zmeny v Trestnom zákone? Prípadne ako rieši túto problematiku zákon o športe?

23.10.2019

FAQ00389 - 15. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii?

23.10.2019