logologo_small

Judikát Jtk 14/2012 - Porušenie práva na obhajobu nesprávnym doručením písomností

piatok, 11.01.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:21
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.9.2012

Ak bol na hlavnom pojednávaní konanom v neprítomnosti obžalovaného vyhlásený rozsudok a v lehote 15 dní (§ 309 ods. 1 Trestného poriadku) od doručenia rozsudku, ku ktorému došlo jeho uložením na pošte alebo orgánu obce podľa § 66 ods. 3 Trestného poriadku, obžalovaný oznámi súdu novú adresu na doručovanie písomností, súd je povinný doručiť obžalovanému rozsudok na novú adresu. Ak sa tak nestane, dôjde k porušeniu práva obžalovaného na obhajobu podľa § 34 ods. 1, 5 Trestného poriadku a práva obžalovaného na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1, ods. 3 písm. b) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V takom prípade obžalovanému plynie lehota na podanie odvolania od doručenia rozsudku na novú adresu.


Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Marica Pirošíková na TA3 ku kolúznej väzbe z pohľadu medzinárodnoprávnej ochrany základných práv a slobôd

12.1.2021

Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

25.11.2021

ÚVAHY O EFEKTIVITE TRESTNÉHO KONANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – HĽADANIE NÁSTROJOV A RIEŠENÍ NA JEHO ČASOVÉ A EKONOMICKÉ ZEFEKTÍVNENIE CESTOU ZMENY PRÁVNEJ ÚPRAVY PREDSÚDNEHO KONANIA

19.10.2019

DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg; 8.11.1990)

7.9.2020

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Časť Európy antisemitské útoky ignoruje

23.10.2019

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s aktualizovanou dôvodovou správou pri §§)

23.10.2019

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z.

23.10.2019

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Dôvodová správa k Čl. VIII:

23.10.2019

Vyhláška o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (20. 1.1964)

19.10.2019

Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 22.2.2013, 22.11.2013 a 6.6.2014 (platné do 3.6.2016)

19.10.2019

Zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku schválené v roku 2016

23.10.2019

DOHOVOR (MLA 2000) o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o EÚ (Brusel; 29.5.2000)

19.10.2019

Medzinárodné dohovory a iné dôležité dokumenty pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

19.10.2019