logologo_small

Judikát Jtk 7/2012 - Zmena zákonného sudcu a postup súdu prvého stupňa

pondelok, 14.01.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 13.3.2012

Ak v priebehu súdneho konania dôjde k zmene zákonného sudcu, zo spisového materiálu musí byť zrejmé z akého dôvodu a na základe čoho k zmene došlo. Súčasťou spisového materiálu preto musí byť nielen potvrdenie o prevzatí a pridelení veci inému sudcovi, ale aj ďalší doklad preukazujúci dôvod zmeny zákonného sudcu, ktorým spravidla je:

- dodatok k rozvrhu práce,

- opatrenie predsedu súdu, ak zlyhajú technické a programové zariadenia,

- súhlas obžalovaného so zmenou v zložení senátu (§ 277 ods. 5 Trestného

poriadku),

- uznesenie o vylúčení sudcu z vykonávania úkonov trestného konania (§ 32  Trestného poriadku).

Krajský súd v Žiline
Mohlo by vás zaujímať

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022

K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

19.7.2021

FAQ00403 - 1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

23.10.2019

FAQ00402 - 2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

23.10.2019

FAQ00401 - 3. Môžem ako športovec tipovať na zápasy v súťaži v ktorej hrajem? Samozrejme myslím, nie zápasy môjho vlastného tímu.

23.10.2019

FAQ00400 - 4. Aký je váš názor na korupciu v športe, vnímate ju ako problém? Ako proti nej môžete bojovať?

23.10.2019

FAQ00399 - 5. Venuje sa tejto problematike na Slovensku dostatočná pozornosť? Existujú nejaké štúdie, prípadne sa tomuto problému niekto dlhodobo venuje?

23.10.2019

FAQ00398 - 6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalo...

23.10.2019

FAQ00397 - 7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

23.10.2019

FAQ00396 - 8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa ...

23.10.2019

FAQ00395 - 9. Myslíte si, že v riešení korupcie zohráva úlohu nedôvera ľudí v políciu a súdnictvo? V prieskume respondenti odpovedali na otázku: Ak by ste sa str...

23.10.2019

FAQ00394 - 10. Stretli ste sa pri riešení kauzy DAC s nejakými problémami?

23.10.2019

FAQ00393 - 11. Vo vyriešených kauzách v SR a ČR boli vinníci potrestaní uložením podmienečného trestu. Nie je podľa vás takýto trest málo odstrašujúci a je dosta...

23.10.2019

FAQ00392 - 12. V čom vidíte problém pri športovom stávkovaní na strane hráča?

23.10.2019

FAQ00391 - 13. V dotazníku na otázku či sa respondenti stretli s korupciu športe iba 3% opýtaných odpovedalo, že s ňou nemá žiadne skúsenosti. Je korupcia v špor...

23.10.2019