logologo_small

Judikát Jtk 7/2012 - Zmena zákonného sudcu a postup súdu prvého stupňa

pondelok, 14.01.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 13.3.2012

Ak v priebehu súdneho konania dôjde k zmene zákonného sudcu, zo spisového materiálu musí byť zrejmé z akého dôvodu a na základe čoho k zmene došlo. Súčasťou spisového materiálu preto musí byť nielen potvrdenie o prevzatí a pridelení veci inému sudcovi, ale aj ďalší doklad preukazujúci dôvod zmeny zákonného sudcu, ktorým spravidla je:

- dodatok k rozvrhu práce,

- opatrenie predsedu súdu, ak zlyhajú technické a programové zariadenia,

- súhlas obžalovaného so zmenou v zložení senátu (§ 277 ods. 5 Trestného

poriadku),

- uznesenie o vylúčení sudcu z vykonávania úkonov trestného konania (§ 32  Trestného poriadku).

Krajský súd v Žiline
Mohlo by vás zaujímať

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2013

23.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2011

19.10.2019

Judikát Jtk 15/2012 - Špecifiká hlavného pojednávania pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy

19.10.2019

Judikát Jtk 2/2011 - Prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák.) a povinnosť súdu prečítať podstatný obsah spisu o skoršom odsúdení (§ 269 Tr.por.)

19.10.2019

Judikát Jtk 7/2013 - superrýchle konanie

23.10.2019

Judikát Jtk 3/2009 - Zákonné pomenovanie trestného činu (§ 163 ods. 3 Tr. zák.)

19.10.2019

Judikát Jtk 21/2010 - Odmietnutie obžaloby (§ 241 ods. 1 písm. f/ Tr. por.) - dôvodnosť postavenia obvineného pred súd (§ 234 ods. 1 Tr. Por., § 2 ods. 10 Tr. por.)

19.10.2019

Judikát Jtk 12/12- Vykonanie hlavného pojednávania, ktoré bolo odročené na vyhlásenie rozsudku - § 171 ods. 4 Tr. por. v neprítomnosti obžalovaného - § 252 Tr. por.

19.10.2019

Judikát Jtk 5/2011 - Konanie o dohode o vine a treste (§ 333 Tr. por.) - osobná účasť obvineného na verejnom zasadnutí. Poriadková pokuta (§ 70 ods. 1 Tr. por.)

19.10.2019

TRESTNÝ PORIADOK, III. ČASŤ - Súdne konanie (stav k 1.2.2014)

23.10.2019

Judikát Jtk 17/2010 - Súhrnný trest (§ 42 ods. 1 Tr. zák. a § 41 ods. 2 Tr. zák.) a zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 2 písm. a/ Tr. por.

19.10.2019

Judikát Jtk 1/2009 - I. Zvukový záznam priebehu hlavného pojednávania (§ 58 Tr. por.); II. Poučenie obžalovaného podľa § 257 ods. 3 Tr. por.

19.10.2019

Judikát Jtk 11/2011 - Konanie proti ušlému (§ 362 Tr. por.) – lehota na podanie návrhu na opätovné prejednanie veci súdom

19.10.2019

Judikát Jtk 11/2009 - Výpoveď svedka ako jediný dôkaz

19.10.2019

Judikát Jtk 13/2012 - Zmena dôvodu väzby obvineného

19.10.2019