logologo_small

Judikát Jtk 15/2012 - Špecifiká hlavného pojednávania pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy

piatok, 11.01.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:21
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.9.2012

V konaní o trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, keď súd upravuje skutok predĺžením času jeho spáchania o čas po podaní obžaloby a zvýšením sumy dlžného výživného o sumu po podaní obžaloby, koná o časti skutku, ku ktorej obžalovaný doposiaľ nebol vypočutý. Bez výsluchu obžalovaného súd nemôže náležite objasniť objektívnu ani subjektívnu stránku skutkovej podstaty tohto trestného činu. Preto platí, že ak súd koná hlavné pojednávanie o trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, vzhľadom na jedinečnosť tohto trestného činu, vyplývajúcu z ustanovenia § 122 ods. 13 Trestného zákona súd spravidla nemôže vykonať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného podľa § 252 ods. 2 Trestného poriadku, pretože ak obžalovaný neplní svoju vyživovaciu povinnosť aj po podaní obžaloby, musí mať obžalovaný možnosť sa vyjadriť k tejto časti skutku, tak ako to predpokladá ustanovenie § 34 ods. 1 Trestného poriadku. Ak sa tak nestane, nielenže dôjde k porušeniu práva obžalovaného na obhajobu, ale tiež vzniknú vážne pochybnosti o priebehu skutkového deja.


Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00403 - 1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

23.10.2019

FAQ00402 - 2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

23.10.2019

FAQ00401 - 3. Môžem ako športovec tipovať na zápasy v súťaži v ktorej hrajem? Samozrejme myslím, nie zápasy môjho vlastného tímu.

23.10.2019

FAQ00400 - 4. Aký je váš názor na korupciu v športe, vnímate ju ako problém? Ako proti nej môžete bojovať?

23.10.2019

FAQ00399 - 5. Venuje sa tejto problematike na Slovensku dostatočná pozornosť? Existujú nejaké štúdie, prípadne sa tomuto problému niekto dlhodobo venuje?

23.10.2019

FAQ00398 - 6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalo...

23.10.2019

FAQ00397 - 7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

23.10.2019

FAQ00396 - 8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa ...

23.10.2019

FAQ00395 - 9. Myslíte si, že v riešení korupcie zohráva úlohu nedôvera ľudí v políciu a súdnictvo? V prieskume respondenti odpovedali na otázku: Ak by ste sa str...

23.10.2019

FAQ00394 - 10. Stretli ste sa pri riešení kauzy DAC s nejakými problémami?

23.10.2019

FAQ00393 - 11. Vo vyriešených kauzách v SR a ČR boli vinníci potrestaní uložením podmienečného trestu. Nie je podľa vás takýto trest málo odstrašujúci a je dosta...

23.10.2019

FAQ00392 - 12. V čom vidíte problém pri športovom stávkovaní na strane hráča?

23.10.2019

FAQ00391 - 13. V dotazníku na otázku či sa respondenti stretli s korupciu športe iba 3% opýtaných odpovedalo, že s ňou nemá žiadne skúsenosti. Je korupcia v špor...

23.10.2019

FAQ00390 - 14. Boli v tejto súvislosti potrebné zmeny v Trestnom zákone? Prípadne ako rieši túto problematiku zákon o športe?

23.10.2019

FAQ00389 - 15. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii?

23.10.2019