logologo_small

Judikát Jtk 9/2012 - Rozhodnutie o väzbe - zmena dôvodov väzby podľa § 79 ods. 2 Tr. por.

štvrtok, 20.09.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 12.6.2012

Pri rozhodovaní o zmene dôvodov väzby v prípade, keď súd rozširuje alebo zužuje ich rozsah, sa rozhoduje len podľa ustanovenia § 79 ods. 2 Trestného poriadku, a nie aj podľa § 72 ods. 1 Trestného poriadku. V ustanovení § 72 ods. 1 Trestného poriadku nie je upravený procesný postup súdu pri rozhodovaní o väzbe. V tomto ustanovení, ktoré má interpretačný charakter, sú expressis verbis vymenované rozhodnutia o väzbe z hľadiska ich pojmového vymedzenia.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Marica Pirošíková na TA3 ku kolúznej väzbe z pohľadu medzinárodnoprávnej ochrany základných práv a slobôd

12.1.2021

Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

25.11.2021

DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg; 8.11.1990)

7.9.2020

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Časť Európy antisemitské útoky ignoruje

23.10.2019

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s aktualizovanou dôvodovou správou pri §§)

23.10.2019

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z.

23.10.2019

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Dôvodová správa k Čl. VIII:

23.10.2019

Vyhláška o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (20. 1.1964)

19.10.2019

Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 22.2.2013, 22.11.2013 a 6.6.2014 (platné do 3.6.2016)

19.10.2019

Zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku schválené v roku 2016

23.10.2019

DOHOVOR (MLA 2000) o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o EÚ (Brusel; 29.5.2000)

19.10.2019

Medzinárodné dohovory a iné dôležité dokumenty pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

19.10.2019

EURÓPSKY DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 (ETS 30)

19.10.2019