logologo_small

Judikát Jtk 2/2012 - Ustanovený obhajca podľa § 40 ods. 2 Tr. poriadku a pojem “nedostatok prostriedkov”

štvrtok, 20.09.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 13.3.2012

Hoci niet dôvodov povinnej obhajoby (§§ 37, 38 Trestného poriadku), ak obvinený v ktoromkoľvek štádiu konania v prípravnom konaní a v konaní pred súdom požiada o ustanovenie obhajcu s poukazom na nedostatok prostriedkov na úhradu trov obhajoby, je povinnosťou súdu obhajcu mu ustanoviť podľa § 40 ods. 2 Trestného poriadku. Absencia takého postupu je porušením zásady práva na obhajobu. Obvinený je povinný v lehote do tridsiatich dní od doručenia opatrenia o ustanovení obhajcu preukázať nedostatok prostriedkov na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu (§ 34 ods. 3 Trestného poriadku), pokiaľ tak neurobí, súd zruší opatrenie o ustanovení obhajcu. Pojem „nedostatok prostriedkov“ sa najviac blíži pojmu „materiálna núdza“.

Krajský súd v Žiline
Mohlo by vás zaujímať

Marica Pirošíková na TA3 ku kolúznej väzbe z pohľadu medzinárodnoprávnej ochrany základných práv a slobôd

12.1.2021

Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

25.11.2021

DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg; 8.11.1990)

7.9.2020

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Časť Európy antisemitské útoky ignoruje

23.10.2019

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s aktualizovanou dôvodovou správou pri §§)

23.10.2019

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Dôvodová správa k Čl. VIII:

23.10.2019

Vyhláška o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (20. 1.1964)

19.10.2019

Zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku schválené v roku 2016

23.10.2019

DOHOVOR (MLA 2000) o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o EÚ (Brusel; 29.5.2000)

19.10.2019

Medzinárodné dohovory a iné dôležité dokumenty pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

19.10.2019

EURÓPSKY DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 (ETS 30)

19.10.2019

LEGALITA, LEGITIMITA A PROPORCIONALITA ODPOČÚVANIA A ZAZNAMENÁVANIA TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKY

3.5.2020

DIŠTANČNÝ DELIKT VS. TERITORIÁLNA PÔSOBNOSŤ TRESTNÉHO ZÁKONA SR

19.10.2019