logologo_small

Judikát Jtk 11/2012 - Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a započítanie skúšobnej doby do novourčenej skúšobnej doby - § 50 ods. 3 Tr. zák.

štvrtok, 20.09.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 12.6.2012

Rozhodnutie súdu v zmysle § 50 ods. 3 Trestného zákona, je rozhodnutím obligatórnym a preto je súd povinný z úradnej povinnosti rozhodnúť jedným z nasledovných spôsobov:

a/ do novourčenej skúšobnej doby sa započíta celá pôvodná skúšobná doba, ak odsúdený počas nej viedol riadny život,

b/ do novourčenej skúšobnej doby sa započíta len časť pôvodnej skúšobnej doby, a to časť, po ktorú viedol odsúdený riadny život, alebo

c/ do novourčenej skúšobnej doby sa nezapočíta pôvodná skúšobná doba, ak odsúdený počas nej neviedol riadny život.

Absencia rozhodnutia súdu v zmysle § 50 ods. 3 Trestného zákona spôsobuje nezákonnosť konania, ktoré predchádza rozhodnutiu o neosvedčení sa odsúdeného, ktorému bol výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložený s probačným dohľadom (§ 419 ods. 1, 4 Trestného poriadku, § 418 ods. 1 Trestného poriadku) a je dôvodom na zrušenie takéhoto uznesenia.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Ako vládna novela Trestného zákona podporuje rozšírenie používania elektronického monitoringu

30.5.2023

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023

FAQ00403 - 1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

23.10.2019

FAQ00402 - 2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

23.10.2019

FAQ00401 - 3. Môžem ako športovec tipovať na zápasy v súťaži v ktorej hrajem? Samozrejme myslím, nie zápasy môjho vlastného tímu.

23.10.2019

FAQ00399 - 5. Venuje sa tejto problematike na Slovensku dostatočná pozornosť? Existujú nejaké štúdie, prípadne sa tomuto problému niekto dlhodobo venuje?

23.10.2019

FAQ00400 - 4. Aký je váš názor na korupciu v športe, vnímate ju ako problém? Ako proti nej môžete bojovať?

23.10.2019

FAQ00398 - 6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalo...

23.10.2019

FAQ00397 - 7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

23.10.2019

FAQ00396 - 8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa ...

23.10.2019

FAQ00391 - 13. V dotazníku na otázku či sa respondenti stretli s korupciu športe iba 3% opýtaných odpovedalo, že s ňou nemá žiadne skúsenosti. Je korupcia v špor...

23.10.2019

FAQ00389 - 15. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii?

23.10.2019

FAQ00388 - 16. Ktoré európske inštitúcie sa v najväčšej miere podieľajú na riešení korupcii v športe? Akým spôsobom(dohovory, odporúčania)?

23.10.2019

FAQ00386 - 18. Aké opatrenia by najviac pomohli pri boji s korupciou v športe? V čom vidíte najväčšie medzery?

23.10.2019

FAQ00384 - 20. V čom vidíte hlavnú príčinu výskytu korupcie v športe?

23.10.2019