logologo_small

Judikát Jtk 17/2012 - Nemožnosť zaistenia vecí ktoré nie sú v príkaze na domovú prehliadku vymedzené

nedeľa, 20.01.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:21
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.9.2012

V prípade, ak sa pri domovej prehliadke na mieste jej výkonu nachádzajú veci dôležité pre trestné stíhanie, nesúvisiace s trestným činom, pre ktorý bola domová prehliadka nariadená a ktorých hľadanie a zaistenie nebolo v príkaze na domovú prehliadku vymedzené (§ 100 ods. 1 Trestného poriadku), polícia ich nemôže odňať (zaistiť) postupom podľa § 91 Trestného poriadku. Za legálny a procesne akceptovateľný spôsob získania takýchto vecí možno považovať len ich dobrovoľné vydanie podozrivou osobou na základe predchádzajúcej výzvy podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku alebo na základe nového príkazu na domovú prehliadku zameraného už na objasnenie trestného činu, ktorý mal byť týmito vecami spáchaný. Ak osoba, u ktorej sa takéto veci našli, je zároveň podozrivá a s políciou „nespolupracuje“, nie je vylúčené jej zadržanie (§ 85 ods. 1 Trestného poriadku) a následný postup v súlade s ustanovením § 100 Trestného poriadku.


Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2013

23.10.2019

Judikát Jtk 14/2013 - Dobrovoľné vydanie veci a osobná prehliadka

23.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2012

19.10.2019

Judikát Jtk 9/2012 - Rozhodnutie o väzbe - zmena dôvodov väzby podľa § 79 ods. 2 Tr. por.

19.10.2019

Judikát Jtk 7/2013 - superrýchle konanie

23.10.2019

Judikát Jtk 10/2013 - Určenie rozsahu amnestie prezidenta

23.10.2019

Judikát Jtk 13/2012 - Zmena dôvodu väzby obvineného

19.10.2019

Judikát Jtk 5/2012 - Rozhodovanie podľa § 419 ods. 1, 4 Tr. por. a § 50 ods. 4 Tr. zák. - ponechanie podmienečného odsúdenia v platnosti s ohľadom na okolnosti prípadu v zmysle § 50 ods. 4 Tr. zák.

19.10.2019

Judikát Jtk 16/2012 - Vplyv začatia trestného stíhania, počas plynutia skúšobnej doby predchádzajúceho podmienečného odsúdenia.

27.3.2022

Judikát Jtk 11/2012 - Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a započítanie skúšobnej doby do novourčenej skúšobnej doby - § 50 ods. 3 Tr. zák.

19.10.2019

Judikát Jtk 9/2013 - Vedenie riadneho života a zahladenie trestu

23.10.2019

Judikát Jtk 14/2012 - Porušenie práva na obhajobu nesprávnym doručením písomností

19.10.2019

Judikát Jtk 10/2012 - Rozhodnutie o väzbe - o zatknutom obvinenom podľa § 73 ods. 5 Tr. por.

19.10.2019

Judikát JTK 2/2013 - Porušenie základých zásad ukladania trestov

10.11.2020

Judikát Jtk 4/2013 - Uplatnenie nároku na náhradu škody

23.10.2019