logologo_small

Judikát Jtk 17/2012 - Nemožnosť zaistenia vecí ktoré nie sú v príkaze na domovú prehliadku vymedzené

nedeľa, 20.01.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:21
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.9.2012

V prípade, ak sa pri domovej prehliadke na mieste jej výkonu nachádzajú veci dôležité pre trestné stíhanie, nesúvisiace s trestným činom, pre ktorý bola domová prehliadka nariadená a ktorých hľadanie a zaistenie nebolo v príkaze na domovú prehliadku vymedzené (§ 100 ods. 1 Trestného poriadku), polícia ich nemôže odňať (zaistiť) postupom podľa § 91 Trestného poriadku. Za legálny a procesne akceptovateľný spôsob získania takýchto vecí možno považovať len ich dobrovoľné vydanie podozrivou osobou na základe predchádzajúcej výzvy podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku alebo na základe nového príkazu na domovú prehliadku zameraného už na objasnenie trestného činu, ktorý mal byť týmito vecami spáchaný. Ak osoba, u ktorej sa takéto veci našli, je zároveň podozrivá a s políciou „nespolupracuje“, nie je vylúčené jej zadržanie (§ 85 ods. 1 Trestného poriadku) a následný postup v súlade s ustanovením § 100 Trestného poriadku.


Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

25.11.2021

DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg; 8.11.1990)

7.9.2020

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Časť Európy antisemitské útoky ignoruje

23.10.2019

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s aktualizovanou dôvodovou správou pri §§)

23.10.2019

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z.

23.10.2019

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Dôvodová správa k Čl. VIII:

23.10.2019

Vyhláška o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (20. 1.1964)

19.10.2019

ZÚČASTNENÁ OSOBA – HISTÓRIA, TEÓRIA, PRAX

31.7.2020

Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 22.2.2013, 22.11.2013 a 6.6.2014 (platné do 3.6.2016)

19.10.2019

Zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku schválené v roku 2016

23.10.2019

DOHOVOR (MLA 2000) o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o EÚ (Brusel; 29.5.2000)

19.10.2019

Medzinárodné dohovory a iné dôležité dokumenty pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

19.10.2019

EURÓPSKY DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 (ETS 30)

19.10.2019