logologo_small

Judikát Jtk 8/2012 - Rozhodnutie o ponechaní obvineného vo väzbe (§ 238 ods. 3 Tr. por., § 72 ods. 1 písm. e/ Tr. por.). a procesný postup súdu aj v súlade s II. ÚS 116/2011

štvrtok, 20.09.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 13.3.2012

Pri rozhodovaní o ponechaní obvineného vo väzbe podľa § 238 ods. 3 Trestného poriadku postupuje samosudca podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku a senát podľa § 302 ods. 2 Trestného poriadku a § 304 ods. 2 Trestného poriadku. V upovedomení o úkone je potrebné obvineného, obhajcu a prokurátora poučiť o tom, že „proti uzneseniu, ktoré bude v rámci úkonu predvídateľne vyhlásené, bude možné podať sťažnosť len ihneď po vyhlásení uznesenia a o možnosti zúčastniť sa aspoň vyhlásenia uznesenia“ (II. ÚS 116/2011). Do zápisnice o úkone treba uznesenie zaznamenať v plnom znení s odôvodnením a poučením (§ 72 ods. 3 veta za bodkočiarkou Trestného poriadku). V poučení uznesenia musí byť uvedené, že sťažnosť je možné podať len ihneď po vyhlásení uznesenia (§ 83 ods. 2 veta za bodkočiarkou Trestného poriadku), pretože rozhodnutie o ponechaní obvineného vo väzbe je rozhodnutím podľa § 76 ods. 3 Trestného poriadku.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím