logologo_small

Judikát Jtk 3/2012 - Zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 2 Tr. por. a rozsudok cudzozemského súdu. Zásada ne bis in idem

pondelok, 10.09.2012|Posledná aktualizácia 15.11.2020 01:51
Autor: Krajský súd v Žiline

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 13.3.2012


Zastaviť trestné stíhanie v zmysle § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku (predtým § 172 ods. 2 písm. a/ Trestného poriadku) nemožno ak predchádzajúci odsudzujúci rozsudok vydal cudzozemský súd, pretože by to znamenalo porušenie koncepcie štátnej suverenity Slovenskej republiky a z nej vyplývajúci princíp teritoriality v trestnom práve a princíp obmedzenia účinkov súdnych rozhodnutí hranicami štátu v prípadoch keď predmetom rozhodovania nie je ten istý skutok.

Predchádzajúci odsudzujúci rozsudok cudzozemského súdu môže byť podkladom na zastavenie trestného stíhania v zmysle § 215 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku (predtým § 172 ods. 2 písm. b/ Trestného poriadku) len vtedy, ak predmetom rozhodovania prokurátora v prípravnom konaní a súdu v súdnom konaní je ten istý skutok. Tým je vyjadrená zásada „ne bis in idem“ vyplývajúca z čl. 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 54 Schengenského vykonávacieho dohovoru, V. časti Dohovoru o odovzdávaní trestného konania a čl. 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.

Krajský súd v Žiline
Mohlo by vás zaujímať

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

25.11.2021

DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg; 8.11.1990)

7.9.2020

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Časť Európy antisemitské útoky ignoruje

23.10.2019

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s aktualizovanou dôvodovou správou pri §§)

23.10.2019

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Dôvodová správa k Čl. VIII:

23.10.2019

Vyhláška o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (20. 1.1964)

19.10.2019

Zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku schválené v roku 2016

23.10.2019

DOHOVOR (MLA 2000) o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o EÚ (Brusel; 29.5.2000)

19.10.2019

Medzinárodné dohovory a iné dôležité dokumenty pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

19.10.2019

EURÓPSKY DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 (ETS 30)

19.10.2019

LEGALITA, LEGITIMITA A PROPORCIONALITA ODPOČÚVANIA A ZAZNAMENÁVANIA TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKY

3.5.2020

DIŠTANČNÝ DELIKT VS. TERITORIÁLNA PÔSOBNOSŤ TRESTNÉHO ZÁKONA SR

19.10.2019