logologo_small

Judikát Jtk 16/2010 - Zahladenie odsúdenia (§ 92 Tr. zák., § 470 ods. 1 Tr. por.; § 50 Tr. zák., § 419 Tr. por.)

piatok, 20.01.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 14.9.2010

Postup podľa § 92 Trestného zákona a zahladenie odsúdenia v prípade, ak bol odsúdenému uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, prichádza do úvahy len vtedy, ak predtým bolo rozhodnuté o nariadení výkonu tohto trestu, pretože odsúdený sa v skúšobnej dobe, neosvedčil. Pri zahladení odsúdenia sa potom postupuje, tak ako by bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody (pozri Rt 20/1976, V 16/1975). V ostatných prípadoch „podmienečného odsúdenia“, kedy k nariadeniu trestu odňatia slobody nedošlo, sa o zahladení odsúdenia v zmysle § 92 Trestného zákona (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku) nerozhoduje, a vznik zákonnej fikcie neodsúdenia sa spravuje osobitným režimom ustanoveným v § 50 Trestného zákona (§ 419 Trestného poriadku).

Preto ak odsúdený, ktorému bol uložený „podmienečný“ trest odňatia slobody, a predtým nedošlo k jeho „premene“, podá návrh na zahladenie trestu, súd o návrhu nerozhoduje, ale vec vybaví neformálnym prípisom, ktorým žiadateľa o zahladenie odsúdenia oboznámi nielen s tým, že o jeho návrhu nemožno rozhodovať súdnym výrokom podľa § 92 Trestného zákona, ale i s režimom vzniku zákonnej fikcie neodsúdenia vzťahujúcim sa na podmienečné odsúdenie.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021

FAQ00434 - 2. K § 4: Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou...

23.10.2019

FAQ00433 - 3. K § 12: Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

19.3.2021

FAQ00432 - 4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely...

23.10.2019

FAQ00431 - 5. K § 10 ods. 1: Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

23.10.2019

FAQ00430 - 6. K § 6 ods. 2 a 3 ZoŠ: Chcel by som Vás poprosiť o oficiálne stanovisko a výklad nového Zákona o športe na povinnosti týkajúce sa vzdelávania tréner...

23.10.2019

FAQ00429 - 7. K § 16 ods. 2 ZoŠ: Kto vypracúva zoznamy telentovaných športovcov, na základe ktorých majú športové kluby uzatvárať zo športovcami do 23 rokov zmlu...

23.10.2019

FAQ00428 - 8. Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorýc...

23.10.2019

FAQ00427 - 9. Prečo nebol do prechodného ustanovenia § 102 ods. 7 Zákona o športe uvedený aj titul "vzorný rozhodca", ktorý udeľoval Československý svaz tělesné ...

23.10.2019

FAQ00426 - 10. Ktoré športy sa považujú za kolektívne športy a ktoré športy sú individuálnymi športmi? Existuje nejaká definícia na odlíšenie kolektívnych a indi...

23.10.2019

FAQ00425 - 11. Môže byť kontrolór navrhnutý Výkonným výborom a následne zvolený členskou základňou?

19.3.2021

FAQ00424 - 12. Ako by mali postupovať školy, ktoré zriadil samosprávny kraj alebo obec pri prenajímaní športovej infraštruktúry? Zmenil niečo Zákon o športe vo v...

23.10.2019