logologo_small

Judikát Jtk 23/2010 - Listinné dôkazne prostriedky (§ 153 ods. 1 Tr. por., § 269 Tr. por.) a ich vykonávanie na hlavnom pojednávaní; Výpovedná hodnota zápisnice o obhliadke miesta činu

piatok, 20.01.2012|Posledná aktualizácia 12.4.2020 23:04
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 14.12.2010

I. Pri rozhodovaní o tom, ktorú listinu nachádzajúcu sa v spisovom materiáli treba na hlavnom pojednávaní prečítať, by mal súd dôsledne rozlišovať

- či sa jedná o listinný dôkaz, ktorého vykonanie je dôležité z hľadiska náležitého zistenia skutkového stavu, t.j. dôkaz dôležitý pre vydanie zákonného a spravodlivého rozhodnutia (§ 153 ods. 1 Trestného poriadku), alebo
- len o listinu dokumentujúcu procesný postup príslušného orgánu činného v trestnom konaní, resp. listinu deklarujúcu realizovanie určitého procesného úkonu, či dodržanie procesného postupu.

Na hlavnom pojednávaní nie je potrebné, ani účelné postupom podľa § 269 Trestného poriadku čítať rozhodnutia príslušných orgánov činných v trestnom konaní vyhotovené v počiatočnej fáze prípravného konania ako uznesenie o začatí trestného stíhania, uznesenie o vznesení obvinenia, uznesenie o ustanovení obhajcu a pod., rovnako tak nie je potrebné čítať opravné prostriedky – sťažnosti, proti týmto rozhodnutiam podané a rozhodnutia o nich, ako ani rôzne splnomocnenia – poverenia na zastupovanie, záznamy o preštudovaní vyšetrovacieho spisu, návrh na podanie obžaloby. Vyššie uvedené listiny – rozhodnutia príslušných orgánov činných trestnom konaní týkajúce sa predmetného trestného stíhania, splnomocnenia, poverenia, či záznamy o preštudovaní vyšetrovacieho spisu a pod. sú dôležité len z hľadiska preverenia zákonnosti prípravného konania, z hľadiska riešenia otázky (ne)viny obžalovaného na hlavnom pojednávaní však nemajú význam.

II. Výpovedná hodnota zápisnice o obhliadke, ktorá je v podstate dokumentáciou zaistených stôp trestného činu, sa vzťahuje len na predmet obhliadky. Ak je predmetom obhliadky „miesto činu“ z výsledkov obhliadky možno vyvodiť len závery s týmto predmetom súvisiace ako napr. spôsob spáchania činu, jeho následok (rozsah spôsobenej škody a pod.). V žiadnom prípade však obhliadka miesta činu sama osebe bez ďalšieho stotožnenia zaistených stôp s konkrétnou osobou (napr. prostredníctvom daktyloskopickej, trasologickej, DNA analýzy) neumožňuje vysloviť záver, že určitý čin spáchala konkrétna osoba.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Pravidlá v právnej úprave Českej republiky umožňujúce zvýšenie sadzby trestu odňatia slobody nad jej hornú hranicu

23.11.2022

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Môže zlodej okradnúť zlodeja?

16.2.2022

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021

FAQ00434 - 2. K § 4: Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou...

23.10.2019

FAQ00433 - 3. K § 12: Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

19.3.2021

FAQ00432 - 4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely...

23.10.2019

FAQ00431 - 5. K § 10 ods. 1: Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

23.10.2019

FAQ00430 - 6. K § 6 ods. 2 a 3 ZoŠ: Chcel by som Vás poprosiť o oficiálne stanovisko a výklad nového Zákona o športe na povinnosti týkajúce sa vzdelávania tréner...

23.10.2019

FAQ00429 - 7. K § 16 ods. 2 ZoŠ: Kto vypracúva zoznamy telentovaných športovcov, na základe ktorých majú športové kluby uzatvárať zo športovcami do 23 rokov zmlu...

23.10.2019

FAQ00428 - 8. Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorýc...

23.10.2019