logologo_small

Judikát Jtk 2/2010 - Rozhodnutie o väzbe (§ 79 ods. 1 Tr. por.) a začiatok plynutia lehoty na podanie sťažnosti proti uzneseniu o vzatí obvineného do väzby (§ 66 ods. 1 písm. b/ Tr. por. a § 179 ods. 3 Tr. por.)

piatok, 20.01.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 9.3.2010

Po rozhodnutí o vzatí obvineného do väzby a po ustanovení obhajcu obvinenému je sudca pre prípravné konanie povinný doručiť obhajcovi nielen opatrenie o ustanovení za obhajcu, ale aj uznesenie o vzatí obvineného do väzby. Táto povinnosť mu vyplýva nielen z ustanovenia § 179 ods. 3 Trestného poriadku, ale aj z ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. Podľa § 66 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku je potrebné doručiť uznesenie o vzatí obvineného do väzby aj obhajcovi, ktorý je oprávnený za obvineného podať sťažnosť.

Ak je ustanovenému obhajcovi najprv doručené opatrenie o ustanovení za obhajcu, a až dodatočne uznesenie o vzatí obvineného do väzby, nezačína obhajcovi plynúť lehota troch dní na podanie sťažnosti proti uzneseniu o vzatí obvineného do väzby nasledujúci deň po tom, čo bolo vyhlásené uznesenie a ani nasledujúci deň po tom, čo mu bolo také opatrenie doručené, ale až nasledujúci deň po tom, čo mu bolo doručené uznesenie o vzatí obvineného do väzby.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

1/2020 SŤAŽNOSŤ PROTI POSTUPU POLICAJTA PRI VYKONANÍ SLUŽOBNÉHO ZÁKROKU

25.2.2022

SŤAŽNOSŤ PROTI POSTUPU POLICAJTA PRI VYKONANÍ SLUŽOBNÉHO ZÁKROKU

6.3.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021

FAQ00434 - 2. K § 4: Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou...

23.10.2019

FAQ00433 - 3. K § 12: Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

19.3.2021

FAQ00432 - 4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely...

23.10.2019

FAQ00431 - 5. K § 10 ods. 1: Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

23.10.2019

FAQ00430 - 6. K § 6 ods. 2 a 3 ZoŠ: Chcel by som Vás poprosiť o oficiálne stanovisko a výklad nového Zákona o športe na povinnosti týkajúce sa vzdelávania tréner...

23.10.2019

FAQ00429 - 7. K § 16 ods. 2 ZoŠ: Kto vypracúva zoznamy telentovaných športovcov, na základe ktorých majú športové kluby uzatvárať zo športovcami do 23 rokov zmlu...

23.10.2019

FAQ00428 - 8. Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorýc...

23.10.2019

FAQ00427 - 9. Prečo nebol do prechodného ustanovenia § 102 ods. 7 Zákona o športe uvedený aj titul "vzorný rozhodca", ktorý udeľoval Československý svaz tělesné ...

23.10.2019