logologo_small

Judikát Jtk 2/2010 - Rozhodnutie o väzbe (§ 79 ods. 1 Tr. por.) a začiatok plynutia lehoty na podanie sťažnosti proti uzneseniu o vzatí obvineného do väzby (§ 66 ods. 1 písm. b/ Tr. por. a § 179 ods. 3 Tr. por.)

piatok, 20.01.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 9.3.2010

Po rozhodnutí o vzatí obvineného do väzby a po ustanovení obhajcu obvinenému je sudca pre prípravné konanie povinný doručiť obhajcovi nielen opatrenie o ustanovení za obhajcu, ale aj uznesenie o vzatí obvineného do väzby. Táto povinnosť mu vyplýva nielen z ustanovenia § 179 ods. 3 Trestného poriadku, ale aj z ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. Podľa § 66 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku je potrebné doručiť uznesenie o vzatí obvineného do väzby aj obhajcovi, ktorý je oprávnený za obvineného podať sťažnosť.

Ak je ustanovenému obhajcovi najprv doručené opatrenie o ustanovení za obhajcu, a až dodatočne uznesenie o vzatí obvineného do väzby, nezačína obhajcovi plynúť lehota troch dní na podanie sťažnosti proti uzneseniu o vzatí obvineného do väzby nasledujúci deň po tom, čo bolo vyhlásené uznesenie a ani nasledujúci deň po tom, čo mu bolo také opatrenie doručené, ale až nasledujúci deň po tom, čo mu bolo doručené uznesenie o vzatí obvineného do väzby.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím