logologo_small

PRÍSPEVOK UZNANÉMU ŠPORTU AKO OSOBITNÝ PRÁVNY INŠTITÚT VS. „KLASICKÁ“ DOTÁCIA ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

nedeľa, 04.02.2018|Posledná aktualizácia 4.1.2020 15:04
Autor: JUDr. Mária Berdisová, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 16746

Autorka sa v predkladanom článku zaoberá vysvetlením základných a principiálnych rozdielov medzi poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie a financovaním športu cez poskytovanie príspevku ako inštitútu „sui generis“ na základe špeciálnej právnej úpravy obsiahnutej v osobitnom zákone s tým, že obe formy poskytovania finančných prostriedkov so štátneho rozpočtu sú legálne a legitímne, ide len o zámer zákonodarcu, aký spôsob financovania konkrétnej oblasti zvolí a uzákoní v právnej norme. V závere článku autor predkladá svoje odporúčania, ktoré by mohli byť prínosom pre skvalitnenie legislatívnej úpravy.

A FINANCIAL CONTRIBUTION TO RECOGNIZED SPORT AS A LEGAL INSTITUTE

V. „CLASSIC“ FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THE STATE BUDGET

JUDr. Mária Berdisová
Slovenský futbalový zväz
E-mail: maria.berdisova@futbalsfz.sk

Kľúčové slová:

dotácia, príspevok uznanému športu, nárokovateľnosť/nenárokovateľnosť, osobitný zákon, národný športový zväz, štátny rozpočet

Key words:

subsidy, contribution, eligibility/ineligibility, a special law, national sports federation, state budget

Abstrakt:

Autorka sa v predkladanom článku zaoberá vysvetlením základných a principiálnych rozdielov medzi poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie a financovaním športu cez poskytovanie príspevku ako inštitútu „sui generis“ na základe špeciálnej právnej úpravy obsiahnutej v osobitnom zákone s tým, že obe formy poskytovania finančných prostriedkov so štátneho rozpočtu sú legálne a legitímne, ide len o zámer zákonodarcu, aký spôsob financovania konkrétnej oblasti zvolí a uzákoní v právnej norme. V závere článku autor predkladá svoje odporúčania, ktoré by mohli byť prínosom pre skvalitnenie legislatívnej úpravy.

Abstract/Summary:

The author deals with the explanation of the basic and principal differences between the provision of financial resources from the state budget in the form of „subsidies“ and the financing of sports through „contribution“ as a „sui generis“ institute on the basis of special legal regulation contained in the special Act with the conclusion, that both forms of funding from the state budget are legal and legitimate and it is only the intention of the legislative body, what kind of funding in a specific area is chosen and enacted in the law. At the end of the article, the author submits her recommendations, which could be of a tool to improve the current law regulating the issue.


VO VŠEOBECNOSTI K PRÍSPEVKU PODĽA PÔVODNÉHO ZÁKONA O ŠPORTE

Príspevok uznanému športu bol v pôvodnom zákone o športe koncipovaný ako nový osobitný inštitút – finančný príspevok na podporu vybraných druhov športu z prostriedkov štátneho rozpočtu, na poskytnutie ktorého je za splnenia zákonom ustanovených podmienok právny nárok, t. j. zákon o športe ako osobitný zákon upravujúci ako jednu z oblastí aj financovanie športu vymedzil pravidlá a podmienky, ktoré musí národný športový zväz spĺňať, aby mu bol príspevok poskytnutý a zároveň ustanovil spôsob výpočtu výšky príspevku cez ustanovený vzorec. Príspevok sa mal poskytovať na financovanie činnosti a úloh národného športového zväzu, pričom však rozhodnutie, aké konkrétne výdavkové priority a oblasti bude národný športových zväz financovať, ponechal na autonómii národných športových zväzov. Vychádzalo sa z premisy, že výška príspevku vyjadruje úspešnosť a výsledky príslušného športového odvetvia, a teda aj národného športového zväzu, ktorý je jediným subjektom zodpovedným za stratégiu, akým spôsobom dosiahnuť úspech a aj za výsledky, ktoré sú najdôležitejším parametrom, koľko finančných prostriedkov v príslušnom roku dostane od štátu. Štát preto nemá do činnosti zväzu zasahovať tým spôsobom, aby obmedzoval účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov v rámci príspevku, a aby z pozície poskytovateľa nanucoval spôsob použitia poskytnutých finančných prostriedkov, a to napr. aj vo vzťahu k obmedzeniu časového hľadiska použitia finančných prostriedkov. V tejto súvislosti malo ísť o „obrátkový fond“, t. j. nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku by koncom roka neprepadali a nevracali sa do štátneho rozpočtu, ale národný športový zväz by ich mohol používať aj v nasledujúcom rozpočtovom roku, čo je ďalším prirodzeným manažérskym nástrojom na dlhodobejšie plánovanie aktivít, kedy je potreba zdrojov financovania rozvrhnutá na viac rokov, nielen v rámci jedného roka, čo tlačí národné športové zväzy k „nutnosti“ vyčerpania zdrojov v príslušnom roku aj na úkor efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti ich použitia.

Čo sa týka väzby takto definovaného príspevku na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, tento príspevok ako výdavkový titul subsumujeme pod právnu úpravu § 8 ods. 1 písm. i) citovaného zákona, podľa ktorého „sa zo štátneho rozpočtu hradia ďalšie výdavky ustanovené zákonom o štátnom rozpočte alebo osobitným zákonom“. Príspevok v takejto podobe je potrebné vnímať ako „ďalší výdavok“ a „osobitným zákonom“, v ktorom je tento „ďalší výdavok“ upravený je zákon o športe.

Ide o obligatórny príspevok podľa osobitného predpisu a nie je možné ho stotožňovať ani zamieňať so žiadnym iným typom „príspevku“ poskytovaného zo štátneho rozpočtu, ako napr. „príspevok štátnej príspevkovej organizácii“- ide o finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, kedy je príspevková organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom príspevku na činnosť od zriaďovateľa, ani s „dotáciou“ zo štátneho rozpočtu, na ktorú sa vzťahuje vo všeobecnosti ustanovenie § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a ktorá je zároveň tiež upravená osobitným zákonom.

Legálnym a aj legislatívne priechodným zámerom bolo poskytovať príspevok uznanému športu na základe osobitnej úpravy zákona o športe (rovnako ako iné príspevky poskytované podľa osobitných predpisov – napr. príspevky podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, príspevok na činnosť úradu podľa § 68 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite, atď.), t. j. v danom prípade na základe splnenia zákonných podmienok a vychádzajúc z ustanoveného vzorca by mali zväzy na poskytnutie príspevku v súlade s § 68 zákona o športe právny nárok.

Tento inštitút je odlišný od dotácie poskytovanej z prostriedkov štátneho rozpočtu, pričom aj dotácie poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu sa delia na obligatórne a fakultatívne (dotácia je ako fakultatívna a nenárokovateľná podpora štátu je poskytovaná aj na základe zákona o športe – § 70 – § 74).

BLIŽŠIE K DOTÁCIÁM ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Z najširšieho výkladu dotácie ako transferovej platby je na účely vymedzenia „klasických nenárokovateľných dotácií zo štátneho rozpočtu“ potrebné odlíšiť tie transferové platby, ktoré majú síce charakter „dotačný“, ale ich úhradu možno považovať za obligatórny výdavok. Ide o dotácie, ktoré sa poskytujú podľa osobitného zákona právnickým osobám zriadeným osobitným zákonom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, a to napríklad dotácie RTVS, Červenému krížu a dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam a VÚC – výdavky podľa § 8 ods. 1 písm. e), ktoré majú osobitný režim a výdavky na jednotlivé dotačné tituly sú rozpočtované v príslušných rezortoch na základe vopred určených normatívov. Taktiež poskytovanie dotácií právnickým osobám zriadeným zákonom na plnenie ich úloh podľa tohto osobitného zákona je predmetom úpravy osobitného zákona, kde je priamo upravené, že dotácia sa takejto právnickej osobe poskytuje, pričom finančné prostriedky na poskytovanie predmetných dotácií sú každoročne v zákone o štátnom rozpočte rozpočtované.

Klasické dotačné vzťahy (t.j. aj príspevok uznanému športu poskytovaný podľa súčasného znenia zákona o športe, aj keď má názov „príspevok“) majú svojim obsahom charakter podporný a nenárokovateľný. Poskytujú sa v rozsahu schválenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a o príjemcoch a výške poskytnutej dotácie rozhoduje spravidla rezortná komisia na základe prijatých žiadostí o poskytnutie dotácie, možno tým teda rozumieť poskytovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na základe žiadosti, na podporu určitej vymedzenej oblasti, ktorá vyplýva z vecnej pôsobnosti poskytovateľa dotácie, pričom ide o jednostranný vzťah, keďže poskytovateľ nemá nárok na akékoľvek protiplnenie. Predpokladom poskytnutia takejto dotácie je však zámer/ cieľ poskytovateľa, podporiť určitú konkrétnu aktivitu a činnosť. Existencia takéhoto zámeru musí vychádzať zo znalosti a vedomosti poskytovateľa, čo sa má za poskytnuté finančné prostriedky obstarať a zabezpečiť (napr. nákup motorového vozidla, rekonštrukcia budovy, atď.). V tomto špecifickom prípade je však výstupom čo najväčší úspech Slovenskej republiky v športovom odvetví a poskytovateľ ani nemôže mať kapacitu na to, aby v každom športovom odvetví určil okruhy konkrétnych výdavkov, ktoré sa majú financovať a touto znalosťou disponujú len národné športové zväzy.

ZÁVER

Vychádzajúc z uvedeného uvádzam, že poskytovanie príspevku uznanému športu v znení schválenom v pôvodnom zákone o športe je legálne a vecne správne s tým, že snahy o umelé „zošnurovanie“ možnosti použitia poskytovaných finančných prostriedkov sú kontraproduktívne. Nie je podstatné, ako sa finančný vzťah v danom prípade nazýva, dôležitý je obsah, avšak z pohľadu čistoty a zrozumiteľnosti právnej úpravy je najsprávnejšie nazývať finančné prostriedky príspevkom uznanému športu a obsahovo ho koncipovať tak, ako to bolo schválené v pôvodnom znení zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2016.


JUDr. Mária Berdisová, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

10+ pozitív Zákona o športe

24.3.2022

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

FAQ00359 - 6. Chceli by sme opýtať na príspevok športovému reprezentantovi, ktorý žije v SR viac ako 50 rokov, no nie je občanom SR. Športový reprezentant spĺňal...

23.10.2019

FAQ00362 - 3. Aké sú základné a nevyhnutné body pre štatút reprezentanta? Štatútov je veľa, takže príkladov je dosť, len by sme chceli vedieť, či má štatút repre...

23.10.2019

FAQ00360 - 5. Dobrý deň, pokiaľ má športovec s klubom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a počas trvania tejto zmluvy je povolaný do reprezentácie, kde mu...

23.10.2019

FAQ00363 - 2. Môže mať profesionálny športovec v klube iný status, keď je nominovaný do športovej reprezentácie?

23.10.2019

FAQ00364 - 1. Športovci, ktorí reprezentujú SR a odmeny, ktoré dostávajú na základe reprezentácie: Ak som správne pochopila aj v prípade ak športovec, či už zame...

23.10.2019

FAQ00361 - 4. Je škola povinná uvoľniť žiaka/študenta na sústredenia, prípravné súťaže a významné súťaže, ktoré sú v pláne práce reprezentačného družstva a na kt...

23.10.2019

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

FAQ00353 - 2. § 9 Hospodárenie športovej organizácieŠportová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov,[...

23.10.2019

FAQ00352 - 3. Žiadosť o usmernenie - písomnú odpoveď ohľadom povinnosti auditu za rok 2015 v športovom zväze v zmysle zákona o športe: § 9 odst. 4. Rozumieme p...

23.10.2019

FAQ00351 - 4. Veta "Členské príspevky sú príjmom športovej organizácie oslobodeným od dane z príjmov." platí len za predpokladu, že na tieto členské príspevky my...

23.10.2019

FAQ00347 - 8. Od 1.1.2018 platí zmena v zákone o dani z príjmov, ktorou sa u príležitostného príjmu do 500.- € zmenilo oslobodenie od dani, ak je daňovník v nej...

23.10.2019

FAQ00344 - 11. Na základe akých ustanovení je považovaný nárok zahraničných hráčov na zdravotné poistenie za zákonný? Nakoľko klubom odmietajú poisťovne poistiť...

23.10.2019

FAQ00340 - 15. Ak mesto poskytlo dotáciu občianskemu združeniu na šport a združenie je platcom DPH. Napr. 10.000 EUR a občianske združenie použije a vyúčtuje výd...

23.10.2019

FAQ00338 - 17. Športové aktivity sa úplne prirodzene dlhodobo uskutočňujú najmä mimo pracovných dní a nedajú sa vykonávať počas pracovnej doby v pracovný deň, pr...

23.10.2019

FAQ00350 - 5. Čo musí študent pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu splniť? Musí sa registrovať na daňovom úrade? Je povinný platiť odvody do ...

23.10.2019

FAQ00346 - 9. Môžem časť nákladov za nákup auta dať do výdajov na 2 %? Môžem náklady na prácu Dobrovoľníkov (Dobrovoľnícke zmluvy) dať do výdajov na 2%?

23.10.2019

FAQ00343 - 12. Aká vysoká je hranica príjmov fyzickej osoby (mimo príjmu zamestnanca podľa § 5 zákona o dani z príjmov), pri ktorej podľa zákona o dani z príjmov...

23.10.2019

FAQ00342 - 13. Ak mesto poskytlo dotáciu občianskemu združeniu, ktoré je platcom DPH na šport (napr. 10.000 EUR) a občianske združenie použije a vyúčtuje výdavky...

23.10.2019

FAQ00341 - 14. Je vhodné výslovne uviesť v stanovách medzi príjmami občianskeho združenia aj "príležitostné príjmy z reklamy" a prečo?

23.10.2019

FAQ00354 - 1. Mám nasledovnú otázku k povinnosti vyhotovovať výročnú správa podľa § 9, ods.4 Zákona o športe: § 9 (4) Športová organizácia, ktorá má právnu for...

23.10.2019

FAQ00349 - 6. Chcel by som sa spýtať, či mi neviete povedať, ako je to s účtovným rokom pre športové organizácie. Zákon o športe v paragrafe 9 ods. 3 hovorí: Špo...

23.10.2019