logologo_small

REAKCIA na článok Mariána Šima zverejnený v médiách SOV v decembri 2018

nedeľa, 31.03.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: Peter Sepeši, kol.

Prinášme vám REAKCIU odbornej komunity, ktorá sa podieľala na príprave návrhu zákona o športe i na jeho následnej implementácii do praxe, na článok Mariána Šima s názvom "Veľký zákon a malé pomery" zverejnený v decembri 2018 v tom čase ešte v médiách SOV (dnes SOŠV).

REAKCIU publikujeme v médiách UčPS až po tom, čo SOŠV odmietol REAKCIU uverejniť vo svojich médiách obdobným spôsobom ako bol uverejnený diskutabilný článok Mariána Šima, ktorý REAKCIU vyvolal.

Prinášame našim čitateľom REAKCIU odbornej komunity, ktorá sa podieľala na príprave návrhu zákona o športe i na jeho následnej implementácii do praxe, na článok Mariána Šima s názvom"Veľký zákon a malé pomery" zverejnený v decembri 2018 v tom čase ešte v médiách SOV (dnes už Slovenský olympijský a športový výbor / SOŠV).

REAKCIU publikujeme v médiách UčPSaž po tom, čo SOŠV listom prezidenta SOŠV z 10. marca 2019 odmietol REAKCIU uverejniť vo svojich médiách obdobným spôsobom ako bol uverejnený diskutabilný článok Mariána Šima.

Link na článok Mariána ŠIMAnájdete - TU


ABSTRAKT - HLAVNÉ VÝHRADY k ČLÁNKU MARIÁNA ŠIMA:

  • Autor článku uplatňuje veľmi zjednodušujúci pohľad, ktorým podceňuje význam tých ustanovení zákona o športe, ktoré majú do oblasti športu vniesť určitý štandard demokracie a transparentnosti, účelom zákona nie je len úprava financovania. Peniaze v športe potrebujú pravidlá, poriadok a verejnú kontrolu.
  • Návrh zákona nevznikol na pôde UčPS, ale na pôde MŠVVaŠ SR, keďže ho vypracovala pracovná skupina určená ministrom školstva,[1] v ktorej boli odborníci nominovaní za SOV, SPV, SZĽH a SFZ vrátane viacerých členov UčPS.
  • Pokiaľ ide o podporovateľov prijatia zákona o športe z radov športovcov, v čase predkladania zákona sa R. Lintner, J. Gönci a D. Barteková aktívne zúčastňovali diskusií a rokovaní pracovnej skupiny aj na pôde parlamentu a mali kvalifikovanú vedomosť o jeho obsahu. 
  • Pokiaľ ide o výhrady na tému štát versus SZTK, autor opomenul, že v marci 2003 na valnom zhromaždení Športky neprešiel návrh na mimosúdne vyrovnanie s Tiposom. Prijatie zablokovala Asociácia (dnes Konfederácia) športových zväzov SR, ktorej zástupca sa zdržal hlasovania.
  • Autor opomína, že potvrdením zamestnaneckých vzťahov v športe (znaky závislej práce boli v kolektívnych športoch naplnené aj pred rokom 2016) a ich výslovnou zákonnou úpravou v zákone o športe mal byť aj zvýšený príjem do štátneho rozpočtu, čo bolo vyvažujúcim faktorom a základným argumentom členov pracovnej skupiny vo vzťahu k navrhovanému opatreniu na strane štátu v podobe poskytnutia daňových úľav klubom a sponzorom; napriek snahe členov pracovnej skupiny sa však daňové úľavy pre sponzorov nezaviedli.
  • Tvrdenie autora, že niektoré zväzy mali jedného zamestnanca na polovičný úväzok s príjmom menším, aký najnovšie prináleží zväzovému kontrolórovi je nepravdivé. Zväzovému kontrolórovi určuje odmenu najvyšší orgán zväzu, zo zákona na odmenu nárok nie je.
  • Autor tiež opomína skutočnosť, že väčšia transparentnosť v oblasti športu priamo úmerne súvisí s tým, že v žiadnej inej oblasti spoločenského života v treťom sektore nemá automaticky a každoročne garantované finančné prostriedky od štátu cca 70 občianskych združení[2].
  • Pokiaľ ide o novelu v roku 2016, predkladateľ pozmeňovacieho návrhu, ktorý spôsobil vyčlenenie futbalu a hokeja Dušan Tittel tvrdil, že „Vyčlenenie hokeja a futbalu zo vzorca bolo schválené mimoriadnou konferenciou Konfederácie športových zväzov a zástupcami týchto dvoch športov“, k tomu značnou mierou prispel p. Kríž (viceprezident SOV a generálny sekretár KŠZ), keď získal podpisy 20 menších zväzov s pohnútkou, aby mali viac prostriedkov. Vyňatie futbalu a hokeja zo vzorca podporil aj prezident SOV p. Siekel. Zástupcovia SFZ s vyňatím futbalu a hokeja zo vzorca nesúhlasili, ale toto politické rozhodnutie nakoniec rešpektovali, pričom žiadali aspoň adekvátnu úpravu pomerného rozdelenia príspevku medzi hokej a futbal tak, aby bola zohľadnená veľkosť futbalu. V skutočnosti však tento pozmeňovací návrh zobral menším zväzom cca 1 až 2 mil eur ročne.[3]
  • Napokon, na margo administratívnej náročnosti je potrebné uviesť, že IS športu nefunguje v úplnom rozsahu, okrem toho, a to sa opomína, veľká administratívna náročnosť vyplýva z novely z roku 2016, ktorú pripravilo ministerstvo školstva. Novela z roku 2016 stanovila fixné percentá pre konkrétne účely použitia príspevku uznanému športu pre každý zo zväzov rovnako nezohľadňujúc ich špecifiká a potreby. Zároveň sa príspevok "za niečo" (za dosiahnutý výsledok) zmenil na príspevok/dotáciu účelovo viazaný "na niečo", čím sa úplne naruby obrátila pôvodná filozofia zákona o športe (pôvodne mal zväz zo zákona vyčleniť 10% na kluby a ostatných 90% bolo voľných podľa potrieb zväzu). Navyše viac ako dvojnásobný nárast štátnych prostriedkov do športu (len vo vzorci narástol objem z 23,2 mil eur v roku 2015 na 52,6 mil eur v roku 2019) objektívne musel priniesť pri vyššom objeme aktivít a projektov v športe aj vyššie administratívne, účtovné, právne, IT i personálne nároky.

REAKCIA na ČLÁNOK MARIÁNA ŠIMA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ČLÁNKU MARIÁNA ŠIMA

JE VÝZNAMNÉ NIELEN TO, AKO BOL ČLÁNOK NAPÍSANÝ, ALE AJ TO, KEDY, KÝM A KDE BOL PUBLIKOVANÝ

ÚVAHA O TOM ČI VÔBEC A AKO REAGOVAŤ NA ČLÁNOK MARIÁNA ŠIMA

LEGITÍMNE OTÁZKY ČITATEĽA ČLÁNKU K POHNÚTKE JEHO NAPÍSANIA:

ALE POĎME NASPÄŤ K FAKTOM PODSTATNÝM PRE ŠPORT A JEHO BUDÚCNOSŤ

HLAVNÝ CIEĽ ZÁKONA: “VIAC PROSTRIEDKOV DO ŠPORTU VÝMENOU ZA TRANSPARENTNOSŤ”

INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU - (MAL BYŤ) CHRBTICA REFORMY ŠPORTU

VZOREC TREBA VNÍMAŤ AKO SÚČASŤ SYSTÉMU FINANCOVANIA ŠPORTU

“AUTOMAT” CHRÁNI SPOLOČNOSŤ I ŠPORT PRED KORUPCIOU A KLIENTELIZMOM I PODOZRENIAMI Z NICH

KTO ŽIADA O ZRUŠENIE VZORCA BEZ PONÚKNUTIA ADEKVÁTNEJ ALTERNATÍVY, KTORÁ VYLUČUJE SUBJEKTÍVNY PRVOK, OTVÁRA CESTU KLIENTELIZMU A KORUPCII

KTO ŽIADA O ZRUŠENIE VZORCA BEZ PONÚKNUTIA ADEKVÁTNEJ ALTERNATÍVY, KTORÁ VYLUČUJE SUBJEKTÍVNY PRVOK, OHROZUJE ZÁKLADY AUTONÓMIE ŠPORTU

ODPREZENTUJEME NAŠE SKUTKY, NAŠE IDEY, TO, ČO SME VYTVORILI PRE ŠPORTOVÚ OBEC A ŠPORTOVÁ VEREJNOSŤ NECH ZVÁŽI KOMU/ČOMU BUDE VERIŤ … SLOVÁM ALEBO SKUTKOM ?

JUDr. Peter Sepeši
za pracovnú skupinu, ktorá pripravovala návrh zákona o športe 
za odbornú komunitu UčPS, ktorá pomáha pri implementácii zákona o športe do praxe

DATABÁZA HISTÓRIE TVORBY NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE A JEHO IMPLEMENTÁCIE DO PRAXE

PODUJATIA PRIPRAVOVANÉ v rámci PROJEKTU IMPLEMENTÁCIE ZÁKONA o ŠPORTE do PRAXE na PLATFORME UčPS na ROK 2019:

FUNDAMENTOM SILNEJ KOMUNITY NIE JE INŠTITÚCIA ALE “IDEA”, TÁ SI NOSITEĽOV I INŠTITUCIONÁLNU “STRECHU” UŽ PRIRODZENE NÁJDE

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám všetkým, s ktorými spolupracujeme a vzájomne sa obohacujeme o nové poznanie a skúsenosti v oblasti športu, za vašu podporu a vieru v to, čo robíme, za pozitívnu energiu, ktorú nám vraciate späť.

Robíme to pre naše deti, pre nás všetkých, pre slovenský šport, pre slovenskú spoločnosť, pre lepšie Slovensko.


2.
Ide o cca 70 národných športových zväzov, SOŠV a SPV (SPV prerozdeľuje prostriedky ďalším národným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých). ^
5.
Informácie o Mariánovi Šimovi v Národnej encyklopédii športu: http://www.sportency.sk/encyclopedy/?q=content/%C5%A1imo-mari%C3%A1n.^
7.
Dostupné na internete: http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/. ^
8.
Z celkovej sumy MŠVVaŠ SR určenej na šport v programe 026 po odpočítaní prostriedkov na národné športové projekty vlády.^
9.
SOV boli v roku 2015 poskytnuté dotácie vo výške 1.012.200 eur, ktorá bola rozdelená na 10 účelov. Keď od tejto sumy odpočítame časť dotácie na účasť na Olympijských hrách v Rio de Janeiro 215 tis eur a na účasť na Európskych hrách v Baku 201 tis eur, tak SOV na jeho činnosť v roku 2015 dostal zo štátneho rozpočtu z programu 026 sumu 596.200 eur. Zdroj informácií: http://www.minedu.sk/register-poskytnutych-dotacii/^
10.
SPV boli v roku 2015 poskytnuté dotácie (bez TopTímu a ocenených športovcov) vo výške 645.100 eur. Keď odpočítame od tejto sumy účasť na Paralympijských hrách v Rio de Janeiro 188 tis eur, tak SPV na jeho činnosť v roku 2015 dostalo 457.100 eur. Deaflympijský výbor Slovenska bola poskytnutá dotácia vo výške 85.100 eur, Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov dotácia vo výške 308.000€, a Hnutiu špeciálnych olympiád dotácia vo výške 20.000 eur, t. j. v 2015 mali uvedené 4 národné športové organizácie organizácie, ktoré aj teraz dostávajú štátne prostriedky z 3,5% prostredníctvom SPV poskytnuté dotácie spolu vo výške 870.200 eur.^
11.
Tabuľka s postupným nárastom celkového objemu prostriedkov určených na šport v programe 026 od roku 2013 je dostupná TU:https://docs.google.com/document/d/1OPXM9GPiOpORivEGkUfB8jli470vFzhguNXlK9L5YD0/edit?ts=5c0153d7#heading=h.fe6oggmqtv7m.^
12.
Tabuľka s postupným nárastom objemu prostriedkov vybraných zväzov od roku 2013 je dostupná TU:https://docs.google.com/document/d/1OPXM9GPiOpORivEGkUfB8jli470vFzhguNXlK9L5YD0/edit?ts=5c0153d7#heading=h.pecp2nftku1p.^
13.
Podľa § 77 ods. 4 Zákona o športe: “(4) Výška prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.”.^
14.
§ 68 ods. 3 zákona o športe. ^
15.
§ 99 ods. 2 a § 104 ods. 3 zákona o športe. ^
Mohlo by vás zaujímať

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022