logologo_small

Judikát Jtk 12/2011 - Povinná obhajoba podľa § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. a: zásada tri krát a dosť (§ 47 Tr. zák.); asperačná zásada (§ 41 ods. 2 Tr. zák.); recidíva podľa § 38 ods. 5 Tr. zák.

sobota, 28.01.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 16.11.2011

I. Pri posudzovaní otázky či ide o prípad povinnej obhajoby podľa § 37 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku treba (per analogiam) vychádzať z dolnej hranice trestnej sadzby ustanovenej v Trestnom zákone za príslušný trestný čin, zvýšenej v dôsledku predpokladaného uplatnenia zásady „3-krát a dosť“ podľa § 47 Trestného zákona, asperačnej zásady podľa § 41 ods. 2 Trestného zákona a recidívy podľa § 38 ods. 5 Trestného zákona. Ak v dôsledku toho hrozí obvinenému uloženie trestu odňatia slobody, ktorého dolná hranica je najmenej 10 rokov, musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, a to od okamihu keď bude zrejmé, že prichádza do úvahy použitie zásady „3-krát a dosť“, asperačnej zásady a recidívy podľa § 38 ods. 5 Trestného zákona.

II. Vo vzťahu k zásade „3-krát a dosť“ ide o trestné činy:

 •  ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 alebo 2,
 • obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1 alebo 2 alebo 3,
 • obchodovania s deťmi podľa § 180 ods. 2, § 181 ods. 1 alebo 2,
 • brania rukojemníka podľa § 185 ods. 1 alebo 2,
 • zavlečenia do cudziny podľa § 187 ods. 1,
 • lúpeže podľa § 188 ods. 1 alebo 2,
 • vydierania podľa § 189 ods. 2,
 • hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1 alebo 2 alebo 3, § 191 ods. 2 alebo 3,
 • znásilnenia podľa § 199 ods. 1 alebo 2,
 • sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 alebo 2,
 • sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 2,
 • týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 alebo 2,
 • všeobecného ohrozenia podľa § 284 ods. 1,
 • zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 293 ods. 1,
 • založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296,
 • založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297,
 • teroru podľa § 314 ods. 1,
 • násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 ods. 2,
 • prevádzačstva podľa § 355 ods. 3,
 • výroby detskej pornografie podľa § 368 ods. 1 alebo 2 Trestného zákona.

Vo vzťahu k asperačnej zásade ide o trestné činy s trestnou sadzbou:
5r. – 12r., 5r. – 15r., 7r. – 10r., 7r. – 12r., 7r. – 15r., 8r. – 15r., 9r. – 12r.

Vo vzťahu k recidíve podľa § 38 ods. 5 Trestného zákona ide o trestné činy s trestnou sadzbou:
 7r. – 15r., 8r. – 15r., 9r. – 12r.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Súhlas s trestným činom v návrhu novely Trestného zákona

26.2.2023

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

9.12.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021

FAQ00434 - 2. K § 4: Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou...

23.10.2019

FAQ00433 - 3. K § 12: Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

19.3.2021

FAQ00432 - 4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely...

23.10.2019

FAQ00431 - 5. K § 10 ods. 1: Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

23.10.2019

FAQ00430 - 6. K § 6 ods. 2 a 3 ZoŠ: Chcel by som Vás poprosiť o oficiálne stanovisko a výklad nového Zákona o športe na povinnosti týkajúce sa vzdelávania tréner...

23.10.2019

FAQ00429 - 7. K § 16 ods. 2 ZoŠ: Kto vypracúva zoznamy telentovaných športovcov, na základe ktorých majú športové kluby uzatvárať zo športovcami do 23 rokov zmlu...

23.10.2019

FAQ00428 - 8. Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorýc...

23.10.2019

FAQ00427 - 9. Prečo nebol do prechodného ustanovenia § 102 ods. 7 Zákona o športe uvedený aj titul "vzorný rozhodca", ktorý udeľoval Československý svaz tělesné ...

23.10.2019

FAQ00426 - 10. Ktoré športy sa považujú za kolektívne športy a ktoré športy sú individuálnymi športmi? Existuje nejaká definícia na odlíšenie kolektívnych a indi...

23.10.2019