logologo_small

PREDSTAVUJEME UČENÚ PRÁVNICKÚ SPOLOČNOSŤ (UČPS) – ZAKLADATEĽA ČASOPISU MAGISTER OFFICIORUM (MAGOFF)

pondelok, 21.05.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:15
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 17256

Magister Officiorum -  PREDSTAVUJEME UČENÚ PRÁVNICKÚ SPOLOČNOSŤ (UČPS) – ZAKLADATEĽA ČASOPISU MAGISTER OFFICIORUM (MAGOFF) - článok prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti


PREDSTAVUJEME UČENÚ PRÁVNICKÚ SPOLOČNOSŤ (UČPS) – ZAKLADATEĽA ČASOPISU MAGISTER OFFICIORUM (MAGOFF)

Všetko, čo vidíme, počujeme, cítime alebo inak vnímame okolo seba môžeme vo svojej základnej podstate vnímať viacerými spôsobmi.

Základným spôsobom prirodzeného vnímania reality je hodnotenie vnemov z nášho okolia z pohľadu vlastných záujmov a potrieb, t.j. či to, čo sa stalo predmetom nášho vnímania, záujmu, či poznania, je pre nás nejako užitočné, použiteľné, výhodné alebo nám to môže priniesť pozitívny vnem iného druhu, napr. duchovný zážitok z vnímania farieb, obrazov, tvarov, zvukov, chutí, vôní, či ich synergie. Je úplne prirodzené vnímať svet cez prizmu svojich vlastných ekonomických a duchovných potrieb a záujmov.

Ďalším zaujímavým spôsobom vnímania okolitej reality je pozerať sa na vnímanie a poznanie okrem uvedeného základného spôsobu aj cez inú prizmu a to, že či to, čo ma práve zaujalo, či už ako praktická, užitočná vec, pomôcka, informácia alebo to, čo vo mne vyvolalo pozitívny duchovný zážitok, nie je spôsobilé pomôcť aj ďalším ľuďom najmä z komunity, ku ktorej patrím, resp. či by to nemohlo potešiť aj iných ľudí.

Vnímanie ľudí v UčPS

V Učenej právnickej spoločnosti sa snažíme pozerať na svet okolo nás tým druhým z vyššie uvedených spôsobov – sme právnici, ktorí sa pozerajú na život nielen cez prizmu vlastných potrieb a zážitkov, ale snažia sa vnímať život cez prizmu praktických potrieb i osobitosti duchovného sveta právnickej komunity, resp. podobných komunít.

Ako právnikom je nám najbližšie vnímanie sveta a ľudskej spoločnosti z pohľadu právnikov, avšak základné princípy nášho prístupu k poznaniu a jeho zdieľaniu - odbornosť, slušnosť a primeranosť (vyváženosť dotknutých hodnôt alebo aj zdravý sedliacky rozum) sú použiteľné univerzálne, aj pre ďalšie skupiny ľudí, ktoré preferujú práve takýto prístup.

UčPS ako tvorca Magister Officiorum

Súčasný svet informácií a ich šírenia prostredníctvom internetu nám prináša neustále nové a nové možnosti, kde a ako získavať ďalšie užitočné, resp. zaujímavé informácie, nástroje, či pomôcky, použiteľné tak v pracovnej, ako aj v súkromnej sfére života. Možnosti, za ktorými stoja často nenápadní editori a editorské tímy, ktoré tento obsah tvoria a publikujú na platforme inštitúcií najmä súkromného a tretieho sektora. Spočiatku nie sú tieto platformy všeobecne známe, ich odborný, tvorivý či duchovný prínos do nášho informačného sveta, ako aj výsledky ich tvorivej aktivity si však zaslúžia dostať ich viac do pozornosti tých, komu je ich snaha/aktivita určená. Niektoré možno známe sú, ale vôbec nevieme, čo všetko dobré, zaujímavé a užitočné jednotlivé platformy poskytujú.

Chceli by sme, aby to najlepšie, čo bolo vytvorené a adresované právnikom bolo právnikom aj ponúknuté a aby to mohli čo najefektívnejšie využívať. Toto plne korešponduje aj so základným poslaním a cieľmi občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

UčPS - občianske združenie sui generis

Učená právnická spoločnosť vznikla ako unikátne spojenie právnického pohľadu na svet z perspektívy advokáta reprezentujúceho súkromný sektor, prokurátora s praxou v oblasti vzdelávania justície reprezentujúceho verejný sektor a vysokoškolského učiteľa s poznaním štúdia i praxe na zahraničných univerzitách reprezentujúceho tretí sektor.

Ideologický základ UčPS

Skladba a ciele zakladateľov združenia determinovali ideologický základ vzniku i činnosti Učenej právnickej spoločnosti - združovať právnikov všetkých profesií a zameraní, najmä za účelom iniciovania a podpory odborných a spoločenských diskusií o význame práva v spoločnosti a o postavení právnikov v nej.

Základné poslanie UčPS

Základným poslaním združenia je pozitívne ovplyvniť profesijný a súkromný život členov združenia i celej odbornej právnickej verejnosti a tiež podporiť pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov v ľudskej spoločnosti na strane jednej, ako aj uvedomelosť a zodpovednosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej.

UčPS ako nová platforma

Traja zakladatelia UčPS našli spoločný uhol pohľad na realitu a zhodli sa na spoločnej ambícii pokúsiť sa priniesť právnickej komunite novú alternatívu, novú platformu.

Zhodli sa na tom, že je potrebné v prvom rade vytvoriť moderné informačno-komunikačné prostredie, ktoré bude užitočné i podnetné pre právnikov všetkých profesií a súčasne prispeje k budovaniu efektívneho systému právneho štátu Slovenskej republiky, ako aj efektívneho právneho systému Európskej únie, s dôrazom na rešpektovanie základných princípov medzinárodného práva a metódu slušnosti, v súlade s etickými/filozofickými východiskami vnímania dobra a zla ľudskou spoločnosťou v XXI. storočí.

UčPS tvorí internetový portál pre právnikov

Základnou platformou pre kontakt a komunikáciu Učenej právnickej spoločnosti s právnickou komunitou sa stal internetový portál www.ucps.sk, portál tvorený právnikmi cez prizmu právnického myslenia pre celých 24 hodín života právnika.

UčPS a tradičné hodnoty

Učená právnická spoločnosť sa snaží upriamiť pozornosť na tradičné nadčasové pozitívne hodnoty, podporiť pozitívne projekty, pozitívne osobnosti a ich tvorbu moderným prístupom k riešeniam problémov/projektov s využitím výdobytkov vedy a techniky, najmä v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT).

Právnická komunita je konzervatívna, ale senzitívna

Odpoveďou právnickej komunity na tento prístup je postupný nárast počtu používateľov portálu, počtu členov združenia UčPS, počtu editorov portálu, ako aj počtu autorov a ich príspevkov publikovaných na internetovom portáli UčPS.

UčPS spája právnikov rôznych generácií

V rámci editorského kolektívu sa na tvorbe návrhov funkcionality, štruktúry i obsahu portálu podieľajú kreatívne právnické osobnosti z praxe i z akademického prostredia, ako aj mladí právnici so vzťahom k internetu a ostatným informačno-komunikačným technológiám.

Financovanie UčPS

Učená právnická spoločnosť nie je subjektom, ktorého cieľom je produkcia zisku, aj keď financovanie základných nákladov UčPS je nevyhnutnou podmienkou pre jej existenciu. Financovanie je odkázané najmä na vlastné zdroje (vklady členov Rady UčPS a členov združenia).

Bezplatný prístup vs. dobrovoľné príspevky

V oblasti financovania chce ísť UčPS na jednej strane cestou bezplatného prístupu k jej tvorivým produktom a na strane druhej cestou dobrovoľných príspevkov zo strany jej podporovateľov, sympatizantov a používateľov na konkrétne projekty s možnosťou verejnej kontroly nákladov jednotlivých projektov.

Tvorí sa nová komunita?

Nebolo cieľom UčPS vytvoriť a budovať osobitnú komunitu ľudí - editorov, podporovateľov a sympatizantov UčPS. V dôsledku zdieľania podobných názorov a hodnôt, ako aj podobného pozitívneho prístupu k tvorivej práci, snaha učiť sa nové veci a podeliť sa o ne s ďalšími kolegami však spontánne vyústila do vzniku zaujímavej komunity ľudí okolo UčPS.

Sami sme plní očakávaní, čo sa tejto komunite podarí vytvoriť, ako sa bude ďalej rozvíjať jej vnímanie a „súborné dielo“ a tiež aké ďalšie výzvy ju v budúcnosti čakajú. Váš záujem a podpora nech sú zdrojom ich energie a invencie tak, ako doposiaľ.

JUDr. Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022

FAQ00067 - 25. Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

1.3.2022

FAQ00068 - 24. Chceli by sme sa informovať, či je možné uzavrieť medzi športovým klubom a trénerom nejakú zmluvu, v ktorej by sme mohli zakotviť aj problematiku ...

1.3.2022

FAQ00069 - 23. Hráč-študent bude hrať v družstve mužov najvyššiu súťaž. Podľa charakteru a rozsahu tejto športovej činnosti by s ním klub v zmysle ZoŠ mal uzatvo...

1.3.2022

FAQ00070 - 22. Skutkový stav:Hráč mal podpísanu s klubom napríklad v 3. lige nepomenovanú zmluvu (SZČO), na základe ktorej mu bolo preukázateľne vyplácaných nap...

1.3.2022