logologo_small

JUDr. Peter Sepeši

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021

FAQ00434 - 2. K § 4: Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou...

23.10.2019

FAQ00433 - 3. K § 12: Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

19.3.2021

FAQ00432 - 4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely...

23.10.2019

FAQ00431 - 5. K § 10 ods. 1: Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

23.10.2019

FAQ00430 - 6. K § 6 ods. 2 a 3 ZoŠ: Chcel by som Vás poprosiť o oficiálne stanovisko a výklad nového Zákona o športe na povinnosti týkajúce sa vzdelávania tréner...

23.10.2019

FAQ00429 - 7. K § 16 ods. 2 ZoŠ: Kto vypracúva zoznamy telentovaných športovcov, na základe ktorých majú športové kluby uzatvárať zo športovcami do 23 rokov zmlu...

23.10.2019

FAQ00428 - 8. Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorýc...

23.10.2019

FAQ00427 - 9. Prečo nebol do prechodného ustanovenia § 102 ods. 7 Zákona o športe uvedený aj titul "vzorný rozhodca", ktorý udeľoval Československý svaz tělesné ...

23.10.2019

FAQ00426 - 10. Ktoré športy sa považujú za kolektívne športy a ktoré športy sú individuálnymi športmi? Existuje nejaká definícia na odlíšenie kolektívnych a indi...

23.10.2019

FAQ00425 - 11. Môže byť kontrolór navrhnutý Výkonným výborom a následne zvolený členskou základňou?

19.3.2021

FAQ00424 - 12. Ako by mali postupovať školy, ktoré zriadil samosprávny kraj alebo obec pri prenajímaní športovej infraštruktúry? Zmenil niečo Zákon o športe vo v...

23.10.2019

FAQ00423 - 13. Existuje nejaký zoznam špecializovaných športových činností (ako bol doteraz, napr. aerobik, fitnes, jóga, pilates, atď) alebo už je iba zoznam uz...

19.3.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020

Je rozumný koncept bezúhonnosti naviazaný na (ne)spáchanie úmyselného trestného činu ?

6.2.2021

Stavovské združenia prokurátorov vo vybraných štátoch - komparatívna analýza (stav do roku 2020)

8.8.2021

Zoznam trestných činov obsahujúcich kvalifikačný znak „krízová situácia“ (núdzový stav) a ich trestné sadzby

5.10.2020

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

11.10.2020

K poslaneckému návrhu novely zákona o prokuratúre a ďalších zákonov

14.7.2020

Národné športové zväzy - pozor na zmeny v súťažiach prijímané v dôsledku krízy COVID 19

28.6.2020

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

25.11.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

7.6.2020

Generálna prokuratúra spúšťa legislatívny proces k novele zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov

6.6.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

4.5.2020

Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry.

20.5.2020

Osobitné východisko športu 1 - "Iný pracovnoprávny vzťah"

20.4.2020

Vážny poznatok UčPS tímu o zmene pravidiel legislatívneho procesu, ktorá je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia

4.7.2020

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020

Správa o seminári k Zákonu o športe, ktorý sa uskutočnil 26.9.2019 v Bratislave

19.10.2019

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

26.3.2022

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2016 AŽ 2020 PRE OBLASŤ ŠPORTU (PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE K 12/2018)

22.4.2020

ODVODY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV – FÁMY, KĽÚČOVÉ FAKTY A VÝCHODISKÁ

19.10.2019

JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU

25.3.2020

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

25.3.2020

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

17.4.2020

ZMLUVA o PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU (Zajíčková, Sepeši, kancelária GPLegal))

23.12.2019