corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

nedeľa, 18.02.2024|Posledná aktualizácia 18.2.2024 20:52
Autor: UčPS tím

Trestné činy KORUPCIE 

Zmeny hraníc rozsahu činu, trestných sadzieb a doby premlčania trestného stíhania
po účinnosti novely Trestného zákona

(prehľadne v tabuľkách)


Korup.1.png

Korup.2.png

Korup.3.png

A čo to znamená v praxi ?

Skutky doposiaľ právne kvalifikované ako trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 ods. 3, § 329 ods. 3 a § 330 ods. 2 TZ t.j. spáchané v rozsahu od 133.000 až do 250.000 eur (od 133.000 eur ide podľa doterajšej právnej úpravy o „veľký” rozsah), ktoré sú trestne stíhané, t. j. právoplatne neskončené trestné veci do dňa účinnosti novely Trestného zákona: 

  1. ako ZLOČINY s trestnou sadzbou 7 až 12 rokov (§ 328 ods. 3 TZ) budú po schválení novely TZ prekvalifikované iba na PREČINY podľa § 328 ods. 1 TZ s týmito dôsledkami: premlčacia doba 5 rokov (dnes je 10 rokov), dopady na mimoriadne zníženie trestu, dohody o vine a treste, podmienečné odsúdenie / prepustenie, domáce väzenie, trestnosť recidívy, príslušnosť na vyšetrovanie (skrátené vyšetrovanie), dĺžky lehôt väzby, trestnosť prípravy trestného činu (pri prečinoch nie je príprava trestná) …
  1. ako OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ ZLOČINY (OZZ) s trestnou sadzbou 10 až 15 rokov (§ 329 ods. 3 a § 330 ods. 2 TZ) budú po schválení novely TZ už len ZLOČINMI s trestnou sadzbou TOS 5 až 10 rokov s týmito dôsledkami: premlčacia doba 10 rokov (dnes je 20 rokov), dopady na mimoriadne zníženie trestu, dohody o vine a treste, podmienečné odsúdenie / prepustenie, domáce väzenie, trestnosť recidívy, dĺžky lehôt väzby, lehota zadržania, …

Korup.4.png

Korup.5.png

Korup.6.png

A čo to znamená v praxi ?

Skutky dnes kvalifikované ako trestné činy podplácania podľa § 332 ods. 3, § 333 ods. 3 a § 334 ods. 2 TZ t.j. spáchané v rozsahu od 133.000 až do 250.000 eur (od 133.000 eur ide podľa doterajšej právnej úpravy o veľký rozsah), v ktorých trestné stíhanie nebolo ukončené (všetky trestné veci právoplatne neskončené do dňa nadobudnutia účinnosti novely Trestného zákona): 

  1. ako ZLOČINY podľa § 332 ods. 3 TZ s trestnou sadzbou 4 až 10 rokov budú po novele prekvalifikované na PREČINY podľa § 332 ods. 1 TZ s trestnou sadzbou „až na 1 rok” s týmito dôsledkami: premlčacia doba bude 3 roky (dnes je 5 rokov); podľa doterajšej právnej úpravy pre ukladanie trestov: (bez priznania, dohody o vine a treste a existencie okolností odôvodňujúcich mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody páchateľovi) musel byť uložený trest odňatia slobody najmenej 4 roky, pri dohode o vine a treste (najmenej ⅓ pod dolnou hranicou trestnej sadzby) a pri mimoriadnom znížení trestu najmenej 6 mesiacov [§ 39 ods. 3 písm. e) TZ], podmienečný odklad výkonu trestu je možný pri uloženom treste odňatia slobody neprevyšujúcom 2 roky, resp. pri súčasnom uložení probačného dohľadu pri uložení trestu odňatia slobody neprevyšujúceho 3 roky; uloženie trestu domáceho väzenia je možné vo výmere najviac 4 roky;
  1. ako ZLOČINY podľa § 333 ods. 3 TZ s trestnou sadzbou 5 až 12 rokov budú po novele prekvalifikované na PREČINY podľa § 333 ods. 1 TZ s trestnou sadzbou „až na 2 roky” s týmito dôsledkami: doba na premlčanie trestného stíhania bude 3 roky (dnes je 20 rokov), podľa doterajšej právnej úpravy pre ukladanie trestov: bez priznania, dohody o vine a treste a existencie okolností odôvodňujúcich mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody páchateľovi musel byť uložený trest odňatia slobody najmenej 5 rokov, pri dohode o vine a treste (najmenej ⅓ pod dolnou hranicou trestnej sadzby) a pri mimoriadnom znížení trestu najmenej 2 roky [§ 39 ods. 3 písm. d) TZ], podmienčný odklad výkonu trestu je možný pri treste odňatia slobody neprevyšujúcom 2 roky, resp. pri súčasnom uložení probačného dohľadu pri treste odňatia slobody neprevyšujúcom 3 roky; uloženie trestu domáceho väzenia je vylúčené pri trestnej sadzbe s hornou hranicou neprevyšujúcou 10 rokov (§ 53 ods. 2 TZ);
  1. ako ZLOČINY podľa § 334 ods. 2 TZ s trestnou sadzbou 5 až 12 rokov budú po novele prekvalifikované na PREČINY podľa § 334 ods. 1 TZ s trestnou sadzbou 1 až 5 rokov s týmito dôsledkami: doba na premlčanie trestného stíhania bude 5 rokov (dnes je 20 rokov), pravidlá pre ukladanie trestov sú rovnaké ako sú uvedené v bode 2. 


Zmeny právnej kvalifikácie uvedené v bodoch 1 až 3 budú mať aj ďalšie významné dopady a to najmä na mimoriadne zníženie trestu, dohody o vine a treste, podmienečné odsúdenie / prepustenie, domáce väzenie, trestnosť recidívy, príslušnosť na vyšetrovanie (skrátené vyšetrovanie), dĺžky lehôt väzby, trestnosť prípravy trestného činu (pri prečinoch nie je príprava trestná) …


Korup.7.png

Korup.8.png

Korup.9.png

Korup.10.png


UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024